happy on March 24, 2020, 09:24:13 PM
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เปิดให้บริการชั้นซูเปอร์มาร์เก็ต และธนาคารบางสาขา
อำนวยความสะดวกด้วย Food Delivery Pick Up Counter
จัดระเบียบมาตรการป้องกันและ Social Distancing อย่างเต็มที่

-    เข้มงวดจัดระเบียบ 7 มาตรการป้องกันและ Social Distancing อย่างเต็มที่

-    เปิดให้บริการชั้นซูเปอร์มาร์เก็ต พร้อมด้วยร้านค้าต่างๆ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต (เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์), ร้านขายยา รวมทั้ง Boots, Watsons, ธนาคาร, ร้านขายอาหารสัตว์ และร้าน Convenient store (เช่น แฟมิลี่มาร์ท), ร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)

-    ศูนย์การค้าที่ปิดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา โคราช, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี รวม 20 สาขา