MSN on January 14, 2020, 02:13:20 PM
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน รุกแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จังหวัดปราจีนบุรี และชัยนาทมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ อ.หันคา อ.เมือง อ.มโนรมย์ และ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รวม 9 ครัวเรือน โดยมี ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีร่วม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธีมอบ 

และในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” โดยมี ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีร่วม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธีมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

รวมงบประมาณการมอบอุปกรณ์การช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จ.ปราจีนบุรี และ จ.ชัยนาท เป็นเงิน 221,435 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาท)

นับแต่ตั้งเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายหลังจากการลงนามประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมายแรกในพื้นที่ 25 จังหวัด จำนวน 150 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418📱
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน