MSN on December 02, 2019, 02:08:59 PM
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 4บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) มุ่งให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ ภายใต้แนวคิด Professional healthcare community "ใส่ใจสุขภาพ ดูแลด้วยมืออาชีพ" ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลพระรามเก้า ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจาก Joint Commission International (JCI) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (รับรองมาแล้ว4ครั้ง) ด้วยคะแนนยอดเยี่ยม ไม่เพียงเท่านั้น

สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต รพ.พระรามเก้า ยังได้รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแลเฉพาะทางโรคไตและการเปลี่ยนไต (CCPC KIDNEY TRANSPLANT PROGRAM) จาก JCI โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรักษาโรคดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจกับการก้าวสู่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกพร้อมยังคำนึงถึงคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตลอดมา