Facebook on February 13, 2019, 03:30:11 PM
วสท.แนะนำหนังสือมาตรฐานใหม่ “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง”          ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาเมืองด้วยโครงการก่อสร้างมากมาย ซึ่งนำเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน, บันได, ราวกันตก, ขอบกันของตก, ทางเดินชั่วคราวยกระดับ, แผงป้องกันวัสดุตกและป้องกันฝุ่น, ลิฟต์ขนส่งชั่วคราวในงานก่อสร้าง และปั้นจั่น การเกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมินค่าได้

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในฐานะองค์กรเสาหลักด้านวิศวกรรมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้จัดทำหนังสือมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างใหม่ 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 มาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป (Safety Management) อาทิหัวข้อ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อุปกรณ์และความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, มาตรฐานการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง, งานจัดการสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล, งานเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัย และ เล่มที่ 2 มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร (Safety Utilization of Construction Devices and Equipment)

          ผู้สนใจติดต่อร้านหนังสืออาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39 หรือโทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 301 หรือออนไลน์ https://eit.or.th/?product_cat=books&s=&post_type=product