MSN on February 11, 2019, 07:22:23 AM
เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเปิดตัวพร้อมเป็นผู้นำในอาเซียน พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย เปิดอาคารใหม่โชว์สื่อ ครั้งแรก พาเยี่ยมชมกระบวนการเพาะเลี้ยงแบบครบวงจร ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
MOU กับ การไฟฟ้า


MOU กับ ปตท


ALEC TEAM

เมื่อเร็วๆนี้  ณ เทคโนธานี, ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย หรือ TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมทั้งเปิดบ้านพาสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานชมเทคโนโลยีการดำเนินงานแบบครบ วงจร ชมสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกว่า 1,000 สายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง วิเคราะห์ ทดสอบ และอ่างเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่  ยกระดับการวิจัยและพัฒนา 


ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์


ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. (TISTR Algal Excellent Center, TISTR ALEC) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2557 จนถึงปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย มีเป้าหมายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเพื่อพัฒนาทรัพยากรชีวภาพด้านสาหร่าย พร้อมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ ผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการที่เกี่ยวข้องกับ สาหร่ายแก่ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการผลิตชีวมวลสาหร่าย เพื่อเป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในการน้าไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร อาหาร เภสัช สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพื้นฐานด้านสาหร่าย พร้อมทั้งด้าเนินการ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการ ที่เกี่ยวข้อง กับสาหร่ายแก่ภาคเอกชน หรือผู้สนใจจาก ภาคส่วนต่างๆ

2. ยกระดับเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการวิจัย พัฒนา การผลิตพลังงาน และผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูงจากสาหร่ายแก่ภาคเอกชนผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยี/ กระบวนการ การอบรม ปฏิบัติงานร่วม (on-the-job training) ทั้งที่ วว. และ ณ สถานที่ของเอกชน ด้วยกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring system)

3. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านการลงทุนวิจัย พัฒนาด้านสาหร่าย และผ่านการนำ ผลงานวิจัย พัฒนาที่ได้ไปใช้ในการผลิตในเชิงพาณิชย์ ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา มีตัวอย่าง ความสำเร็จด้านสาหร่ายของ วว. ดังนี้

–      ด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาหร่ายอย่างยั่งยืนโดยการจัดตั้ง คลังสาหร่าย วว.
ณ เทคโนธานี เป็นการด้าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention Biological Diversity, CBD) ที่ว่าด้วย การอนุรักษ์นอกถิ่นก้ำเนิด (ex situ conservation) และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (sustainable utilization)

–      ด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน

 –     ด้านงานบริการ (มีลูกค้าขอรับบริการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ได้แก่ การทดสอบผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่าย บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบด้านสาหร่าย และสารพิษจากสาหร่าย (การประปานครหลวง) เป็นต้น

–      งานบริการวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน เช่น ร่วมงานบริการวิจัยกับ ปตท. บริษัท เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาลี สามพราน บางจาก ปตท.สผ. เป็นต้น
       
“ด้วยศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายในด้านต่างๆ และความพร้อมของ วว. ในการด้าเนินงานด้านสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มขนาดเล็กอย่างครบวงจร มีผลงานและ ได้รับความเชื่อถือจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น และการ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายจากศักยภาพที่มีอยู่ ตอบ สนองความต้องการของภาคเอกชน บัดนี้ วว. โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายมี ความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการยกระดับงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่าย อย่างครบวงจรกับทุกภาคส่วน”  ดร.ชุติมา กล่าวสรุป

สำหรับอัตราค่าบริการ มีดังนี้ 

1.     จำหน่ายสายพันธุ์สาหร่าย   เอกชน 1,500 บาท/1 ตัวอย่าง

2.     จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่าย  เอกชน 3,000 บาท/1 ตัวอย่าง

3.     จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่ายบริสุทธิ์   หน่วยงานรัฐ 1,000 บาท  / เอกชน 2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

4.    ตรวจนับจำนวนสาหร่ายทั้งหมด  หน่วยงานรัฐ 1,000 บาท  / เอกชน 2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

5.     จัดจำแนกสายพันธุ์และตรวจนับจำนวนสาหร่าย หน่วยงานรัฐ 3,000 บาท  / เอกชน 5,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

6.     ถ่ายภาพสาหร่าย       400 บาท/1 สายพันธุ์

7.     ตรวจวิเคราะห์สารพิษไมโครซิสติน  หน่วยงานรัฐ  3,000 บาท / เอกชน 4,500 บาท / 1 ตัวอย่าง

8.     บริการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย    15,000 บาท / หลักสูตร /1 คน 
**ไม่รวมค่าอาหารเพาะเลี้ยง หัวเชื้อสาหร่าย และอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ

9.     งานบริการวิจัย    พิจารณาเป็นรายกรณี *ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละโครงการ

ที่อยู่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย-TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02 577 9000 ต่อ 9805  หรือ www.algalexcellentcenter.com


ตัวอย่างสาหร่ายการต่อยอดของสาหร่าย
« Last Edit: February 11, 2019, 07:47:22 AM by MSN »