YAHOO on October 08, 2018, 09:35:27 PM
“การจัดการแข่งขัน Moto GP จังหวัดบุรีรัมย์คึกคัก พร้อมเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา”

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการMoto GP สนามที่ 15 PTT Thailand Grand Prix 2018 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

จากการสำรวจเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 วันของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ205,000 คน แบ่งเป็นชาวไทย ประมาณ 153,750 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ75 ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด โดยเป็นผู้เข้าร่วมงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 10,250 คนหรือร้อยละ 6 ในขณะที่เป็นผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ ประมาณ 51,250 คน คิดเป็นร้อยละ 25 โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติสัญชาติออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ตามลำดับ โดยการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP สามารถสร้างรายได้รวมประมาณ3,100ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2,470ล้านบาท และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนคราชสีมา รวมจำนวน 630 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งเป็นการใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ได้แก่ ค่าพาหนะการเดินทางจำนวน 764ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.70 ค่าอาหารเครื่องดื่ม ประมาณ 679ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.90ค่าที่พัก/โรงแรม จำนวน 642ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.70 ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก จำนวน 517ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ16.70ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 349ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.30และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 146ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.70ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขัน Moto GP สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทางตรงประมาณ1,335 ล้านบาท เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทางอ้อม ประมาณ 1,701ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ 7,749 คน โดยเป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3,831คน คิดเป็นร้อยละ 49.44ของการจ้างงานใหม่ทั้งหมด และคาดว่าภาครัฐจะจัดเก็บรายได้ในรูปแบบภาษี ประมาณ 329 ล้านบาท นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ถูกยกระดับเป็น 1 ในจุดหมายปลายทางด้านการแข่งขันจักรยานยนต์ของโลก ผ่านสายตาผู้ชมจากทั่วโลกกว่า 800 ล้านคู่ และคาดว่าปีถัดไปหากประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในการรับรองผู้ชื่นชอบการแข่งขันจักรยานยนต์ เชื่อว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะบูรณาการความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินการประเมินผลภาพรวมของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการกระจายรายได้สู่ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ในการเป็นโมเดลเมืองต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและขยายผลความสำเร็จสู่เมืองอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีต่อไป