news on August 10, 2018, 01:37:10 PM


กสอ. ปลื้มผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ยอดคนเข้างานทะลักกว่า 1 แสนคน

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สรุปผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่าง 2 – 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ปลื้มได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานตลอด 4 วันอย่างล้นหลาม เผยยอดผู้เข้าชมงานกว่า 1 แสนคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจสมัครเข้ารับบริการโครงการต่าง ๆ กว่า 5,700 คน และมียอดการขอสินเชื่อมากกว่า 600 ล้านบาท


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 4 หมื่นตารางเมตร โดยผนึกกำลังระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัย รวมทั้งเปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร นำเสนอแนวคิดหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “Thailand Industry 4.0: Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ก็คือ การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ที่ได้กำหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจจนสามารถแข่งขันในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยเครื่องมือและตัวอย่างการปรับเปลี่ยนธุรกิจจากธุรกิจต้นแบบมาจัดแสดงภายในงาน ทั้งการนำเสนอแนวคิดการนำ Robot และระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึง เข้าใจ สร้างบุคลากร และพัฒนาทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม โดยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับ SMEs ไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ SMEs ไม่จำเป็นต้องลงทุนกับระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่เลือกลงทุนเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ แนวทางการจัดงานยังเป็นการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันเครือข่าย และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่เป็นองค์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Brother) มาร่วมสนับสนุนนำเสนอเทคโนโลยีและวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดงให้กับวิสาหกิจรายเล็กๆ ได้มีแนวทางและจุดประกายทางความคิดสู่การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของตนต่อไป

สำหรับผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 4 วัน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี โดยมียอดผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 119,131 คน ยอดผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้สู่ Industry 4.0 ที่มีมากถึง 40 หัวข้อ จำนวนประมาณ 4,600 คน ขณะที่ยอดขายภายในงานซึ่งเน้นการนำสินค้ามาทดสอบตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุค 4.0 มียอดการจำหน่วยรวมทั้งสิ้น 21,359,118 บาท (ไม่รวมยอดจำหน่ายรถยนต์) ยอดขอสินเชื่อ Financial Loan รวมจำนวนกว่า 637,900,000 บาท และยอดผู้ขอรับบริการโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) จำนวน 4,200 ราย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center:Thai–IDC) จำนวน 1,426 ราย และโครงการ Big Brother จำนวน 110 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching จำนวน 83 คู่ ก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท

การจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ จำนวน 6 โซน ดังนี้ 1. โซน Royal Pavilion เพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2.โซนนิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม (Dialogue of Industry Shift 4.0) นําเสนอทิศทางของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลก ประเด็นสําคัญ และปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย 3. โซน Global & SME Innovation Showcase เป็นพื้นที่หลักในการนําเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มี นวัตกรรมระดับโลก และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเกษตรแปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ (2) กลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 (3) กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4. โซน Business Matching เป็นการดําเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นจากเมืองต่างๆ ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและและผู้ประกอบการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Digital Value Chain 5. โซน University & Maker Club เพื่อแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยยุคใหม่กับการ Transform ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนากําลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่ Maker Club ที่นําเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของเมกเกอร์จากทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพทางการตลาด และแสดงความก้าวหน้าของเมกเกอร์ไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาประเทศสู่ “Thailand 4.0” พร้อมกิจกรรม Workshop และ 6. โซน Premium Outlet ซึ่งเป็นการคัดสรรสินค้าและบริการ คุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศมากกว่า 300 ร้านค้า มาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม Food Truck หรือผู้ประกอบการรถขายอาหารเคลื่อนที่ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหารเกาหลี ร้านไก่ทอด ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านเครป ร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินมานําเสนอแพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์และบริการ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และกิจกรรมพิเศษเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงจับคู่ด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแนวทางและโอกาสการปรับเปลี่ยนธุรกิจพร้อมนำเสนอกลไกการยกระดับ SMEs ทุกกลุ่ม ทุกมิติ ทั่วประเทศ
« Last Edit: August 10, 2018, 01:41:45 PM by news »