Facebook on July 09, 2018, 03:46:28 PM
หนังสือใหม่: สวัสดีภาษาจีน          ปัจจุบัน ด้วยภาษาจีนมีบทบาทสำคัญทั้งในการติดต่อสื่อสารและด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจทุกคน ในการฝึกฝนทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การศึกษาระดับสูง และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ สำนักพิมพ์ทองเกษมจึงได้ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษานานมี พัฒนาหนังสือเรียน ชุด สวัสดีภาษาจีน ให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนาน สามารถพูดและสนทนาภาษาจีนง่ายๆ ได้ตั้งแต่พื้นฐาน และพูดออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

          หนังสือเรียนชุด "สวัสดีภาษาจีน" ระดับประถมศึกษา มี เล่ม 1-3 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยหนังสือเรียน 3 เล่ม และแบบฝึกหัด 3 เล่ม สำหรับใช้ควบคู่กัน โดยในแต่ละเล่มเน้นทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นการออกเสียงอย่างถูกต้อง โดยมี QR Code สำหรับคุณครู ผู้ปกครอง สามารถสแกนและฟังไฟล์เสียง เพื่อฝึกฟังและฝึกการออกเสียง ภายในเล่มประกอบด้วยบทเรียน 12 บท แต่ละบทจะเริ่มต้นด้วยบทเพลงที่จะนำเข้าสู่บทเรียน ซึ่งเป็นเพลงง่ายๆ ที่จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และจดจำคำศัพท์นอกเหนือจากในบทเรียนได้ ทั้งนี้ คำศัพท์ที่บรรจุอยู่ในหนังสือเรียนชุดนี้ อ้างอิงมาจากคำศัพท์สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (Youth Chinese Test : YCT)

          หนังสือเรียนภาษาจีน ชุด สวัสดีภาษาจีน 1 ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การเรียนรู้คำทักทาย การแนะนำตัว ครอบครัว ตัวเลข อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ สี สัตว์ ฯลฯ โดยแบ่งบทเรียนออกเป็นหลายหัวข้อ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ควรใช้แบบฝึกหัดควบคู่กัน เพื่อให้การเรียนรู้ประสบผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ทั้งแก่คุณครูและผู้ปกครอง โดยเฉพาะผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่กำลังมีพัฒนาการในด้านภาษาที่รวดเร็ว หรือผู้สนใจที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐาน