happy on June 12, 2018, 02:56:22 PM
SACICT เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ใน
“โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา”
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561


ศูนย์ ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา” เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดรับกับประโยชน์ใช้สอยและวิถีชีวิตปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “#CrafttheFuture” โดยมุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โดยเยาวชน/คนรุ่นใหม่ใน 2 กลุ่ม ได้แก่

1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยด้วย ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนให้งานศิลปหัตถกรรมอยู่ในชีวิตประจำวัน และ 2) ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการต่อยอดและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมให้มีความร่วมสมัย และตอบสนองความต้องการ ของตลาดปัจจุบัน โดยกำหนด 2 หัวข้อ ได้แก่ Craft Tools & Materials โครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานหัตถกรรม หรือวัสดุใหม่ๆ หรือวัตถุดิบทดแทน และ Craft & Community โครงการที่ผลักดัน หัตถกรรมในชุมชนให้เป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือ สู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน

เปิด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผู้ได้รับการคัดเลือกผลิตผลงาน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พร้อมมอบรางวัล วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการผลิตผลงานเข้า ประกวดรอบสุดท้าย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,000 บาท จำนวน 10 รายและระดับอุดมศึกษา 10,000 บาท จำนวน 20 ราย ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รับเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศ จำนวน 50,000 บาท และระดับอุดมศึกษา ในแต่ละหัวข้อจะได้รับเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศเงินสด 100,000 บาท     

สามารถสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ ได้ที่ www.sacict.or.th โดยผู้สมัครออนไลน์จะต้องส่งรายละเอียด ให้ครบถ้วน และส่งผลงานประกวดเป็นเอกสารทั้งรูปแบบเล่มและดิจิทัลไฟล์

ส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ craft.the.future2018@gmail.com ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 วงเล็บมุมซอง (#CrafttheFuture) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1289 ต่อ 1351, 1383 หรือคลิก www.sacict.or.th, เฟสบุ๊ก facebook.com/sacict, อินสตาแกรม sacict_official