news on April 12, 2018, 02:17:54 PM


True Click Life ต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร จัดอบรม “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน”กรุงเทพฯ 12 เมษายน 2561 – True Click Life หน่วยงานภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (แถวหน้า ที่ 7 จากขวา)  ผู้อำนวยการสายงานด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จัดอบรม “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” แนะนำหลักสูตร True Click Life : Genius Program ให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน  ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรComputer Genius, หลักสูตรEnglish Genius, หลักสูตรChinese Genius, หลักสูตร Robotics Genius และหลักสูตรMusic Genius ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยเนื้อหาการเรียนสอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับครูดีเด่น ที่มีทักษะและพัฒนาการด้านการสอน และถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อทรูคลิกไลฟ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อไป สำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามได้ที่ 02-858-8348 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com