wmt on March 12, 2018, 11:00:16 PM
สรุปสาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ โดยสถานการณ์การท่องเที่ยว 2 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยว 7.11 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 14.94  เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.29  เนื่องจากตรงกับเทศกาลตรุษจีน โดยนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากสุด 3 อันดับได้แก่ จีน มาเลเซีย และรัฐเซีย ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ 382,000 ล้านบาท มีการขยายตัวร้อยละ 16.38 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี 2561  การท่องเที่ยวจะสร้างรายได้รวม 3 ล้านล้านบาท เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท และจากไทยเที่ยวไทย 1 ล้านล้านบาท 

การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านการป้องกันปราบปราม ด้านการให้บริการ ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการสร้างความร่วมมือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในการปราบปรามแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์ การปราบปรามแก๊ง Romance Scam การปราบปรามกลุ่มคนผิวสีหลบหนีเข้าเมืองหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย คดีมาเฟียอิสราเอล เกาะสมุย มีการรายงานผลการจับกุม 10 กลุ่มต้องห้ามตามนโยบายรัฐบาล และรายงานผลการดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

สำหรับประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงคมนาคมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อการบูรณาการภารกิจในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และคณะทำงานอำนวยความสะดวกการบริการและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ จัดทำสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคด้านการขนส่งที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่หน่วยงานเพื่อจัดทำแผนระยะเร่งด่วน (Quick Win) และแผนระยะยาวเพื่อนำเสนอคณะกรรมการร่วมฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ในส่วนของการขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพตลาดที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดเชิงท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กรมการค้าภายในได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับตลาดซึ่งมีเป้าหมายในด้านการท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จัก เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม และท่องเที่ยวในตลาดประเภทต่างๆ

ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง 2 ในเรื่องมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ซึ่งมีมาตรการและโครงการที่สำคัญทั้งในด้านอุปสงค์การท่องเที่ยว(Demand Side) และด้านอุปทานการท่องเที่ยว (Supply Side) และรับทราบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาในระยะ 5 ปี

สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) เพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นกลไกการบริหารและการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการอีก 3 เรื่อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ได้แก่ (1) การประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 6 เขต (2) (ร่าง) มาตรฐานการท่องเที่ยว โดยชุมชน และ (3) แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น และจัดทำคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว
« Last Edit: March 13, 2018, 01:20:56 AM by wmt »