activity on March 12, 2018, 09:15:12 AM
ปฏิทินข่าว: สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย จัดงานแถลงยุทธศาสตร์สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ประจำปี 2561นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย จัดงานแถลงยุทธศาสตร์สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง MR 222 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)