Facebook on June 30, 2016, 08:35:25 AM
สนพ. แจกฟรี คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ

          สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation : GIZ) เพิ่มทางเลือกปรับปรุงอาคารใหม่ หรืออาคารดัดแปลง ให้มีศักยภาพการประหยัดพลังงาน และเกิดการนำมาใช้จริงในภาคอาคารธุรกิจ โดยจัดทำคู่มือ "แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม" แจกฟรีสำหรับผู้สนใจ

          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภาคอาคารธุรกิจมีการใช้พลังงานสูง คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของความต้องการพลังงานของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารที่สร้างใหม่ หรือดัดแปลงอาคารเดิมที่มีอยู่ จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการลดการใช้พลังงานในภาคอาคาร และส่งผลให้แผนอนุรักษ์พลังงานบรรลุตามเป้าหมายได้ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานการใช้พลังงานขั้นต่ำในอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลง (Building Energy Code : BEC) ในการพัฒนาศักยภาพด้านการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นได้จริง และมีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ตั้งแต่เริ่มออกแบบอาคาร

          ดังนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับเจ้าของอาคารและสถาปนิกในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง สนพ. จึงได้ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation : GIZ) จัดทำคู่มือแนะนำ "แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม" ภายใต้ โครงการความร่วมมือไทย - เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Thai - German Programme on Energy Efficiency Development Plan : TGP-EEDP) และศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (2E Building Centre) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ผู้ที่อยู่ในสายงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารได้ง่ายขึ้น

          คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา และภาพประกอบที่เข้าใจง่าย แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำในอาคาร หรือ Building Energy Code (BEC) 2.ตัวอย่างการออกแบบผนังเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง 3.ตัวอย่างการออกแบบหลังคาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง และ 4.การนำเสนอแหล่งข้อมูลให้กับเจ้าของอาคารและสถาปนิกที่ต้องการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการก่อสร้างจริงต่อไป

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับคู่มือได้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.eppo.go.th คลิกไปที่ "บริการข้อมูลข่าวสาร" "เอกสารเผยแพร่" หรือส่งซองเปล่าขนาด 18 x 25 ซม. (ขนาด A4 พับครึ่ง) ติดแสตมป์ 6 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง "ขอรับคู่มือ แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบ อาคารอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม"

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2612 1555 ต่อ 204-205