Facebook on February 16, 2016, 05:45:34 AM
หนังสือใหม่:ชื่อหนังสือ: สนุกคัดเก่งภาษาไทย ก ไก่ ถึง ฮ ฮูก

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม อารยธรรม และเอกลักษณ์ประจำชาติ การปลูกฝังให้เด็กๆรักและเห็นคุณค่าในภาษาไทยจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรส่งเสริม การที่เด็กไทยจะเรียนรู้ภาษาไทยได้ดี ต้องเริ่มตั้งแต่การจดจำตัวอักษร การฝึกท่องคำศัพท์ ก่อนที่จะเรียนรู้สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด อันจะเป็นบันไดนำไปสู่การอ่านที่แตกฉาน เพื่อและบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านต่อไป

"สนุกคัด เก่งภาษาไทย ก ไก่ - ฮ ฮูก" เป็นหนึ่งในแบบฝึกบูรณาการทักษะภาษาไทย เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว โดยให้เด็กๆ ได้ฝึกคัดอักษรไทยอย่างถูกหลักการเขียน และจดจำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีระบบ ซึ่งภายในเล่มเด็กๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 100 คำ ด้วยภาพประกอบสี่สี สดใสทั้งเล่ม พร้อมทั้งได้ฝึกทำกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างสนุกสนาน เช่น การจับคู่ การระบายสี ลากเส้นตามรอยประ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ การเติมคำศัพท์ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ฝึกใช้สมองทั้งสองด้าน
« Last Edit: February 16, 2016, 08:21:02 AM by Facebook »