Facebook on January 22, 2016, 08:08:07 AM
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22 ในวันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

          1. การออกร้านจำหน่ายหนังสือ และสื่อการศึกษาในราคาพิเศษ จากร้านจำหน่ายหนังสือ สำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 100 บูธ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือดี ราคาพิเศษ ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทราบแหล่งจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และอาจสั่งซื้อเพื่อตนเอง หรือแนะนำให้ห้องสมุดสั่งซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เปิดโอกาสให้ร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ได้พบปะลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือในจังหวัดเชียงใหม่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา โรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

          2. กิจกรรม "นักเขียนพบผู้อ่าน" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจเกิดการอ่านและ การเขียนมากขึ้น มีโอกาสได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักอ่านกับนักเขียน โดยการศึกษาถึง แรงบันดาลใจในการเขียน การเตรียมตัวในการเขียนและเทคนิคการเขียน การแสดงดนตรีจากการประกวด CMU Book Fair Music Contest 2016 และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำหรับปีนี้ มีนักเขียนมาร่วมกิจกรรม อาทิ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี), คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, ดร. ป๊อป, ชาติ กอบจิตติ, คิ้วต่ำ, พิมฐา ฐานิดา, พลอย เซ่, ชญาน์พิมพ์, วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558, ลี อาข่า อ่ามา เป็นต้น

          3. การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

          โอกาสนี้ สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ลานสนามหญ้าด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th/cmubookfair และ https://www.facebook.com/CMUBookFair