Facebook on April 03, 2015, 11:58:19 AM
ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสือชุดนิทานจากนามานุกรมวรรณคดีไทย          นิทานนามานุกรมวรรณคดีไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด และ บริษัท ประภาคร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมมือกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุดนิทานจากนามานุกรมวรรณคดีไทยสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เวทีเอเทรียม ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกับเรื่องราวของวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านจากรุ่นสู่รุ่น คัดสรรจากนามานุกรมวรรณคดีไทย เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ผลิตจำนวน 8 เรื่อง คือ กำเนิดพระสงข์, กำเนิดหนุมาน, โสนน้อยเรือนงาม และพระสุธน มโนราห์, สังข์ทอง, หลวิชัย-คาวี, สุดสาคร และสิงหไกรภพ และบริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จำนวน 6 เรื่อง คือ นกน้อยเลือกหัวหน้า, อุทัยใจใฝ่ธรรม, สินสมุทรจอมพลัง, พลายงามผู้พิชิต, พระรถเสนพอเพียง และสีหนาทปราบยักษ์ ทั้งนี้การอ่านและการศึกษาวรรณคดีเหล่านี้จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้เด็กไทยรู้ซึ้งถึงคุณค่าของผลงานที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ให้ เพื่อจะได้ธำรงรักษาไว้เป็นการสืบทอดต่อไป