YAHOO on March 24, 2011, 04:26:34 PM


          งาน “ร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554”
          1-3 เม.ย. ณ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
          อุทยานการเรียนรู้ TK park

          อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก นิตยสาร Mother&Care และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนกว่า 20 แห่ง ขอเชิญร่วมงาน “ร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ตอน หนังสือ คือ จินตนาการสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อตอกย้ำให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันหนังสือเด็กแห่งชาติ และช่วยสร้างกระแสการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้น ตลอดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมรักการอ่านขึ้นในสังคมไทย หรือ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ www.tkpark.or.th (ตามวัน-เวลาดังกล่าว)
« Last Edit: March 24, 2011, 04:33:43 PM by YAHOO »