happy on November 28, 2022, 09:48:38 PM
แม็คโคร รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย
ด้านสนับสนุนคนพิการประจำปี 2565


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง โดย นายวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร​ รับรางวัล​ องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 “ประเภทรางวัลดีเด่น” จาก​ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวง ซึ่งรางวัลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ