Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
สคช. จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงนามความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2


          สคช. จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงนามความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2 และเตรียมเชื่อมโยงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิแห่งชาติ 8 ระดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
          นายนคร ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
          และนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนาม เปิดเผยว่า การพัฒนากำลังคนของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ ให้สอดคล้องกันตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศและการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆ การบูรณาการความร่วมมือ การเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ การพัฒนาตามแนวทางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การยกระดับศักยภาพการทดสอบทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพ จะส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจซึ่งกันและกัน ช่วยขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์ให้ครอบคลุมมิติต่างๆมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย กล่าวคือ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับกำลังคน
          นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากความร่วมมือดังกล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการมีมาตรฐานฝีมือแรงงานมาโดยตลอด ที่ผ่านมามีการใช้เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นองค์ประกอบในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างเพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม รวมทั้งกระตุ้นให้แรงงานไทยเห็นความสำคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน และขวนขวายที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จะสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน "การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0" ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 67 สาขาอาชีพ การบรรลุจะเป้าหมายจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาและผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ด้วยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้จัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้ในระดับสากล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
          ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือจะมีตั้งแต่การเทียบเคียงหรือเชื่อมโยงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิแห่งชาติ 8 ระดับ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์สมรรถนะรายสาขา ต่อยอดการจัดทำหลักสูตรหรือการจัดทำมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ ร่วมกันบูรณาการข้อมูลเพื่อลดการซ้ำซ้อนการจัดทำมาตรฐาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการของทั้งสองหน่วยงานในการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบต่างๆและขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว และที่สำคัญจะมีการผลักดันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระบบการการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน
          สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีพันธกิจที่สำคัญ คือ สร้างการรับรู้ต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ และมีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้อย่างกว้างขวาง และสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0 ตลอดจนนำระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สนับสนุนบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากพันธกิจดังกล่าว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 8 ระดับ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนของประเทศ และร่วมกันในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการและเหมาะสมแก่การนำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการ และร่วมกันผลักดันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับมาตรฐานอาชีพ และร่วมกันประชาสัมพันธ์ภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้เป็นที่รับรู้และที่ยอมรับของทุกภาคส่วนต่อไป

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
          งานสื่อสารองค์กร สำนักพัฒนาธุรกิจ โทร 02 617 7970 ต่อ 203
22
ภาพข่าว: ธนชาต ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลพบุรี          กลุ่มธนชาต ขอเชิญร่วมทำบุญปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ลพบุรี วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 13.09 น. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมโอนเงินทำบุญได้ที่ บัญชี "กฐินพระราชทาน ประจำปี 2560" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-6-03878-0 สาขาลพบุรี และกล่องรับเงินทำบุญที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ และเมื่อทำบุญ 2,000 บาท จะได้รับ เหรียญหลวงพ่อโต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าพ่อพระกาฬ 1 ชุด ทำบุญ 1,000 บาท ได้รับเหรียญหลวงพ่อโต 1 เหรียญ

          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต โทร. 1770 หรือที่เว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ThanachartBank
23

บีโอไอจับมือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-กรมการจัดหางาน เปิดตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ


           บีโอไอ จับมือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เปิดตัวโครงการ Single Window เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนในการยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงานแบบออนไลน์ ประเดิมให้บริการตุลาคมนี้ นำร่องบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ก่อนขยายทั่วประเทศปี 2561
          นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานเปิดตัวโครงการ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน หรือ ระบบงานเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window for Visa and Work Permit) ว่า ระบบงานนี้เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย บีโอไอ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เพื่อให้บริการแก่ช่างฝีมือชาวต่างชาติในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในการยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
          ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะรวมการให้บริการของ 3 หน่วยงาน ภายใต้การยื่นคำขอและพิจารณาแบบออนไลน์ครบวงจร ณ จุดเดียว จากเดิมที่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนต้องนำเอกสารจากบีโอไอไปยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน จากทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน เพื่อขออยู่ในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สามารถใช้บริการออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นระบบเดียวกัน โดยการยื่นคำขอออนไลน์เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยลดการจัดทำข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ ลดการมาติดต่อด้วยตนเอง มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน และโปร่งใส
          "โครงการนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยปรับปรุงขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ด้วยการแก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 " นางหิรัญญา กล่าว
          นางหิรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นระบบดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 นี้ ในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการพัฒนาเมืองด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ หรือสมาร์ทซิตี้ของรัฐบาล นอกจากนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานมีแผนขยายการให้บริการให้ครบทุกจังหวัดภายในปี 2561
 
24
สิทธิชัย เจริญพานิชย์กุล คอหนังพันธุ์อึด สร้างสถิติดูหนังมาราธอน 121 ชั่วโมง 30 นาที รวม 5 วัน 5 คืน เต็มๆ ในการแข่งขัน “Major Cineplex Movie Marathon รวมพลคนรักหนัง2017 Presented by Suzuki”          คอหนังพันธุ์อึด สิทธิชัย เจริญพานิชย์กุล ผู้ชนะการแข่งขัน สร้างสถิติดูหนังมาราธอน 121ชั่วโมง 30นาที หรือ 5วัน 5คืนเต็มๆ กับการดูหนังต่อเนื่อง 52 เรื่อง ในการแข่งขัน "Major Cineplex Movie Marathon รวมพลคนรักหนัง2017 Presented by Suzuki"
          เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด จัดกิจกรรมทอล์คออฟเดอะทาวน์นี้ขึ้น เพื่อเฟ้นหาคอหนังพันธุ์อึด ที่นอกจากจะต้องมีความรู้ด้านภาพยนตร์ทั้งไทย และต่างประเทศ เพราะต้องตอบคำถามเพื่อผ่านเข้ามาเป็น600คนสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมแข่งขันแล้ว ยังจะต้องมีความอึดเป็นเดิมพันเพื่อสร้างสถิติใหม่ให้กับงานนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน รับรางวัลรถยนต์ ซูซูกิ เซียส รุ่น GLXนิยามใหม่มากกว่าคำว่าอีโค่ ซีดาน มูลค่า 625,000 บาท, ผลิตภัณฑ์ Lotte Xylitol เพื่อเคี้ยวตลอด 1 ปี พร้อมบัตรตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน มูลค่า 30,416 บาท, ผลิตภัณฑ์ Oishi ดื่มฟรีตลอดปี พร้อมของที่ระลึก มูลค่า 30,000 บาท, บัตรออกกำลังกาย 1 ปี ที่ WE Fitness Society มูลค่า 42,000 บาท, บัตรชมภาพยนตร์ตลอด 1 ปี ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 24,960 บาท, ประกาศนียบัตร Major Cineplex Movie Marathon Hall of Fame บันทึกสถิติผู้ชนะเลิศปี 2017
          ในที่สุดก็ได้ผู้ชนะคอหนังพันธุ์อึดจากการแข่งขันดูหนังมาราธอนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันดูหนังมาราธอนทะลุ 120 ชั่วโมง "Major Cineplex Movie Marathon รวมพลคนรักหนัง2017 Presented by Suzuki" ในครั้งนี้ ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานถึง 8ปี โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรคนสำคัญอย่าง ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และล็อตเต้ ไซลิทอล เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรม ร่วมด้วย, โออิชิ กรีนที, โกปิโก้ คอฟฟี่, เบทาโกร, บอสซินี่, วี ฟิตเนส โซไซตี้,เอชพี และโรงพยาบาล วิภาวดี ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้สนใจระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผ่านทาง www.majorcineplex.com/mmm2017 และเคาน์เตอร์ M Corner ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าสมัคร 300 บาท ซึ่งจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 2 ที่นั่งฟรี ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 4,700คน และได้ทำการคัดเลือกผู้ผ่านการสมัครตามเงื่อนไขเหลือเพียง 600 คน จากทั่วประเทศ เป็นผู้ชาย 469 คน ผู้หญิง 131 คน อายุสูงสุด 66 ปี(ผู้ชาย) และอายุน้อยสุด 18 ปี(ทั้งชาย/หญิง) ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผ่านทางเวปไซต์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และได้ทำพิธีเปิดงานเพื่อเริ่มทำการแข่งขันเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ที่ 13 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ท่ามกลางสักขีพยานชื่อดังจากหลากหลายวงการ อาทิ เซเลบริตี้ ศิลปินดารา รวมไปถึงสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยาน และให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน ท่ามกลางความตื่นเต้น และลุ้นระทึกของผู้เข้าแข่งขัน โดยภาพยนต์เรื่องแรกที่จัดฉายเอาใจผู้ร่วมแข่งขันคือภาพยนตร์แอคชั่นที่ทำรายได้สูงสุด "Fast & Furious8"
          ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 600 คน จะต้องทำการแข่งขันชมภาพยนตร์ต่อเนื่อง 51 เรื่อง ในหลากหลายอรรถรสทั้งภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะที่สามารถดูหนังมาราธอนได้นานที่สุด ซึ่งในระยะเวลาที่นับ จะนับรวมถึงเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนพักรับประทานอาหาร และพักทำธุระส่วนตัวตามความต้องการของธรรมชาติไว้แล้ว คือ หนึ่งการพักเบรค ระยะเวลา 15 นาทีหลักจากจบภาพยนตร์ทุกเรื่อง สองการพักรับประทานอาหารเบรคละ 30 นาทีวันละ 4 ครั้ง ภายในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยอาหารพร้อมเสริฟจาก เบทาโกร, เครื่องดื่มโออิชิ องุ่น เคียวโฮ, เป๊ปซี่, อควาฟิน่า, กาแฟพร้อมดื่ม โกปิโก้, นมแมคโนเลียกิงโกะ พลัส, หมากฝรั่ง ล็อตเต้ ไซลิทอล นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังจะมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษจากกิจกรรม "ซูซูกิ นั่งหรูดูสบาย" โดยการจับสลากตอบคำถามเพื่อหาผู้โชคดีช่วงละ 10 คน ในการเปลี่ยนบรรยากาศการชมภาพยนตร์ไปยังที่นั่ง โอเปร่า แชร์, เล่นเกมแจกของรางวัลจาก ลอตเต้ ไซลิทอล และโออิชิ องุ่น เคียวโฮ รวมไปถึงออกกำลังกายยามเช้าทุกวันกับ WE Fitness Society เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดระหว่างแข่งขัน ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลวิภาวดี ในการอำนวยความสะดวกดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย
          16 กันยายน 2560 ถือเป็นวันสิ้นสุดการแข่งขัน บรรยากาศของการแข่งขันยังเป็นไปอย่างคึกคัก เหมือนเช่นการแข่งขันในวันแรกๆ เรียกได้ว่าลุ้นนาทีต่อนาทีก็ว่าได้ เพราะมีผู้ถูกออกจากการแข่งขันอยู่ตลอด และในที่สุดก็เหลือคอหนังพันธุ์อึดถึง 4 คนที่ชมภาพยนตร์ต่อเนื่องมาจนถึงเรื่องที่ 51 ครบ 120 ชั่วโมง การแข่งขันจึงจำเป็นจะต้องทำการตัดสินด้วยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายอีก 1 เรื่อง เป็นเวลา 1 ชม. 30 นาที จนจบภาพยนตร์เรื่องที่ 52 คอหนังพันธุ์อึดทั้ง 4 คนก็ยังไม่มีใครยอมใคร จึงจำเป็นต้องหาผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 4 ลำดับจากการจับรีโมทรถยนตร์ ซูซูกิ เซียส หาผู้โชคดี โดยคอหนังพันธุ์อึดผู้สร้างสร้างสถิติดูหนังมาราธอนทะลุ 121 ชั่วโมง 30 นาที ทั้ง 4คน ได้แก่ สิทธิชัย เจริญพานิชย์กุล, ชาญยุทธ บรรเทาวงษ์, กอบกิจ รัตนาวลีกุล, ปิยะรักษ์ ไพคำนาม ทั้ง 4 คนทำการเลือกกุญแจรถเพื่อหาผู้โชคดี และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ สิทธิชัย เจริญพานิชย์กุล ทำสถิติชมภาพยนตร์มาราธอน 52 เรื่องในเวลา 121 ชั่วโมง 30 นาที รับรางวัลรถยนต์ ซูซูกิ เซียส รุ่น GLXนิยามใหม่มากกว่าคำว่าอีโค่ ซีดาน มูลค่า 625,000 บาท, ผลิตภัณฑ์ Lotte Xylitol เพื่อเคี้ยวตลอด 1 ปี พร้อมบัตรตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน มูลค่า 30,416 บาท, ผลิตภัณฑ์ Oishi ดื่มฟรีตลอดปี พร้อมของที่ระลึก มูลค่า 30,000 บาท, บัตรออกกำลังกาย 1 ปี ที่ WE Fitness Society มูลค่า 42,000 บาท, บัตรชมภาพยนตร์ตลอด 1 ปี ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 24,960 บาท, ประกาศนียบัตร Major Cineplex Movie Marathon Hall of Fame บันทึกสถิติผู้ชนะเลิศ ปี 2017, รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชาญยุทธ บรรเทาวงษ์ อายุ 37ปี ทำสถิติชมภาพยนตร์มาราธอน 52 เรื่องในเวลา 121 ชั่วโมง 30 นาที รับรถจักรยานยนต์ Stallions รุ่น Centaur Siam มูลค่า 64,900 บาท, ผลิตภัณฑ์ Lotte Xylitol เพื่อเคี้ยวตลอด 3 เดือน และบัตรตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน มูลค่า 20,400 บาท, ผลิตภัณฑ์โออิชิ ดื่มฟรีตลอดปี และของที่ระลึก มูลค่า 20,000 บาท, บัตรออกกำลังกาย 3 เดือน ที่ WE Fitness Society มูลค่า 15,000 บาท 1 รางวัล, บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในระบบดิจิตอล 2 มิติ จำนวน 30 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 7,800 บาท 1 รางวัล, รองชนะเลิศ อันดับ 2 กอบกิจ รัตนาวลีกุล อายุ 30ปี ทำสถิติชมภาพยนตร์มาราธอน 52 เรื่องในเวลา 121 ชั่วโมง 30 นาที รับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค HP รุ่น New Omen 15 มูลค่า 39,990 บาท, ผลิตภัณฑ์ Lotte Xylitol เพื่อเคี้ยวตลอด 3 เดือน และบัตรตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน มูลค่า 10,200 บาท 1 รางวัล, ผลิตภัณฑ์โออิชิ ดื่มฟรีตลอดปี และของที่ระลึก มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล, บัตรออกกำลังกาย 3 เดือน ที่ WE Fitness Society มูลค่า 15,000 บาท, บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในระบบดิจิตอล 2 มิติ จำนวน 20 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 5,200 บาท 1 รางวัล และรางวัลสำหรับ รองชนะเลิศ อันดับ ที่ 3 ปิยะรักษ์ ไพคำนาม อายุ 22 ปี ทำสถิติชมภาพยนตร์มาราธอน 52 เรื่องในเวลา 121 ชั่วโมง 30 นาที และ รองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ธิปก ปั่นประสงค์ อายุ 22 ปี ทำสถิติชมภาพยนตร์มาราธอน 50 เรื่องในเวลา 117 ชั่วโมง 45 นาที อีกมากมาย
          นอกจากนี้ยังมีนายสมบัติ ก้องตระกูลชน ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในการแข่งขัน อายุ 66 ปี ทำสถิติได้ 7ชั่วโมง 30นาที สมบัติ ก้องตระกูลชน ได้กล่าวไว้ว่า "ผมมาเพื่อสนุก ผมจะไม่ฝืนร่างกาย ถ้าร่างกายผมบอกว่าไม่ไหว ผมจะหยุด ผมมาเพื่อสนุกจริงครับ" ส่วนแชมป์จากการแข่งขันเมื่อปี2006 พิสุทธิ์ ทองสวัสดิ์ อายุ 38ปี ไม่สามารถเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันได้ ด้วยสถิติ 109 ชั่วโมง 30 นาที
          สิทธิชัย เจริญพานิชย์กุล แชมป์ดูหนังมาราธอนคนล่าสุด เผยถึงความรู้สึกว่า ดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมแข่งขันดูหนังมาราธอน เป็นคอหนังตัวจริงมาตั้งแต่เด็กๆ หลังจากเกษียรอายุการทำงาน ก็ใช้เวลาว่างทุกวันชมภาพยนตร์วันละ 6-8 ชั่วโมงเป็นปรกติอยู่แล้ว ไม่คิดว่าจะมาเป็นผู้ชนะในวันนี้แค่รู้สึกว่าได้เข้ามาดูหนังก็ถือเป็นรางวัลให้กับตัวเองแล้ว ส่วนของรางวัลที่ได้อย่างรถยนตร์จะเก็บไว้ใช้เอง และจะพาแฟนขับไปเที่ยวให้ทั่วไทย แชมป์ดูหนังสร้างสถิติทะลุ 120 ชั่วโมงกล่าวต่อว่า เคล็ดลับในการเข้าแข่งขันดูหนังมาราธอนนั้น สำหรับตนมีง่ายๆคือ การชื่นชอบในการดูหนังเป็นทุนอยู่แล้ว ประกอบกับมีรางวัลเป็นเป้าหมาย แค่นี้เลยครับที่ทำให้มาถึงจุดนี้ได้
          ประวัติของสิทธิชัย เจริญพานิชย์กุล แชมป์ดูหนังมาราธอนในงาน "Major Cineplex Movie Marathon รวมพลคนรักหนัง2017 Presented by Suzuki" อายุ 53 ปี เป็นคนจังหวัด บุรีรัมย์ แต่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ ปัจจุบันเกษียรอายุการทำงานแล้ว ไม่เคยผ่านกิจกรรมดูหนังมาราธอนมาก่อนง โดยครั้งนี้ได้สร้างสถิติทะลุ 121 ชั่วโมง 30 นาที เป็นผู้คว้า รถยนต์ ซูซูกิ เซียส รุ่น GLXนิยามใหม่มากกว่าคำว่าอีโค่ ซีดาน มูลค่า 625,000 บาท และรางวัลต่างๆอีกมากมายมาครอบครองได้สำเร็จ
 
 
 
25

ภาพข่าว: สสว. เป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
          นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) เป็นเจ้าภาพจัดงานประจำเดือนกันยายน ภายใต้ชื่องาน "รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย" ระดมสินค้าคุณภาพดีจาก SME และวิสาหกิจชุมชนจากทุกภูมิภาคกว่า 300 ร้านค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นโอกาสทางการตลาดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ณ เลียบคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 6 – 27 กันยายน 2560
26
สัปดาห์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) เซินเจิ้น ครั้งที่ 2 เปิดฉากแล้ววันนี้


          นิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน ฮาร์ดแวร์ และปัญญาประดิษฐ์ ไปจนถึงการคิดค้นตัวอักษรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการคัดเลือกภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา... งานแสดงวัฒนธรรมและศิลปะทางเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมอันยิ่งใหญ่ รวมถึงภาพยนตร์และมนุษยชาตินี้ จัดขึ้นที่สัปดาห์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) เซินเจิ้น ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "The Eyes of the Future" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและนิทรรศการวางผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2560
 
          สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ร่วมกับ เทศบาลนครเซินเจิ้น จัดงานอันเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมระดับไฮเอนด์ที่น่าสนใจนี้ขึ้นต่อเนื่องจากหัวข้อ "Future" ในงานครั้งที่แล้ว โดยผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ภาพยนตร์ ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งภายในงานนั้นแบ่งออกเป็น 7 โซนความรู้ และ 12 หัวข้อศึกษา อันได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์ Handle Climate Change Film Festival (HCCFF), งานเฉลิมฉลอง China Science Film Kelei Cup ครั้งที่ 30 ประจำปี 2560, การประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ดั้งเดิมของจีน Morning Star & Water Drop, การแข่งขันด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ, นิทรรศการเทคโนโลยีอัจฉริยะ, นิทรรศการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม, การประกวดภาพถ่ายเชิงเทคโนโลยี และการคัดเลือกภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 17 - 24 ก.ย. นี้ สัปดาห์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) เซินเจิ้น ครั้งที่ 2 จะเผยเสน่ห์ของเซินเจิ้น นครแห่งนวัตกรรมที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์และมนุษยชาติไว้อย่างลงตัว
 
          นอกจากนี้ ภายในงานยังนำเสนอตัวเลือกในการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษาอีกมากมายแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านการรวบรวม สาธิต คัดกรอง และประเมินผลโดยคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งภาพยนต์แนววิทยาศาสตร์กว่า 1,600 เรื่อง จาก 102 ประเทศ จะได้รับการคัดเลือกภายในงาน HCCFF สำหรับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น จะได้รับเกียรติให้ฉายใน China Pavilion ณ การประชุม Bonn Climate Change Conference ในเดือนพ.ย. นี้
 
          ทั้งนี้ Green Path ภาพยนตร์ซึ่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จในการควบคุมปริมาณคาร์บอนในนครเซินเจิ้น รวมถึงภาพยนตร์อีก 5 เรื่องที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์  Handle Climate Change Film Festival ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ได้รับเกียรติให้เข้าฉายในการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติประจำปี 2558 และ 2559 สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจีน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสภาวะโลกร้อนซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนานาชาติ
 
          หวู ยี่หวน รองนายกเทศมนตรีแห่งนครเซินเจิ้นระบุผ่านการกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดว่า งานสัปดาห์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ซึ่งนำเสนอผลดีของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของเซินเจิ้น จะช่วยลดช่องว่างระหว่างนครเซินเจิ้นและประชาคมโลก รวมถึงช่องว่างระหว่างสาธารณชนและนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีด้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในนครเซินเจิ้นไปพร้อม ๆ กัน
 
          ที่มา: เทศบาลนครเซินเจิ้น
27
ข่าวภาพยนตร์ / Re: MOVIE : THE FOREIGNER 28 กันยายน 2017
« Last post by FB on September 20, 2017, 04:59:42 PM »
‘แจ็คกี้ ชาน’ คลั่ง ตามกระทืบ ‘เพียร์ซ บรอสแนน’ และผู้ก่อการร้ายแบบถึงเลือด ในตัวอย่างสุดท้ายของ The Foreigner          เมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายก่อเหตุวินาศกรรมขึ้นกลางเมืองลอนดอน ฆ่าชีวิตลูกสาวที่เขารักหมดหัวใจ พวกมันช่างไม่รู้เลยว่าพวกมัน กำลังเล่นอยู่กับใคร

          "แจ็คกี้ ชาน" ปลดปล่อยแค้นขั้นสุด ตามล่า ฆ่า กระทืบ "เพียร์ซ บรอสแนน" และกลุ่มผู้ก่อการร้ายในตัวอย่างสุดท้ายของThe Foreigner 2 โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่เผยให้เห็นฉากแอคชั่นสุดคลั่งของ"แจ็คกี้ ชาน" ที่จะทำให้คอหนังทั้งโลกต้องคิดใหม่ถึงภาพลักษณ์ชายผู้ใจดีของเขาอย่างแน่นอน

          เดือดตั้งแต่ฉาก "แจ็คกี้ ชาน" จับปืนกราดกระสุนหวังฆ่าเอาตาย ,ฉากแอคชั่นท้าตายบนหลังคาสูง และฉากการต่อสู้ประชิดตัวและดวลมีดแบบเอาตายที่โคตรดิบท่ามกลางโลเคชั่นป่าทึบ รวมถึงการได้เห็นความสามารถในการวางกับดักสังหารของ "แจ็คกี้ ชาน" ในแบบที่ทั้งโลกไม่เคยเห็นมาก่อน

          นับถอยหลังสู่แอคชั่นฟอร์มยักษ์ เตรียมพร้อมพบการปะทะกันที่ทั้งโลกรอคอย ระหว่าง "แจ็คกี้ ชาน" และ "เพียร์ซ บรอสแนน" ผลงานภาพยนตร์โดยผู้กำกับ "เจมส์ บอนด์ คาสิโน รอยัล" ใน The Foreigner 2 โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ เปิดโรงชำระแค้น 28 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
28
เกร็ดหนังน่ารู้ก่อนดู Kingsman: The Golden Circle เข้าฉาย 21 กันยายน 2560 ในโรงภาพยนตร์          1. Kingsman: The Secret Service (2015) เปิดตัวสายลับคิงส์แมนด้วยรายได้กว่า 400 ล้านเหรียญทั่วโลก
          2. องค์กรคิงส์แมน องค์กรสายลับอิสระพึ่งทุนตนเองของอังกฤษซึ่งอุทิศตนเพื่อการปกป้องโลก และด้วยการใช้ร้านตัดเสื้อชั้นสูงเป็นฉากบังหน้า พวกเขาจึงมีรูปลักษณ์เหมือนหลุดออกมาจากตู้โชว์ร้านสูท
          3. หนังเรื่องนี้เป็นหนังแอ็คชั่นที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยการดัดแปลงและพลิกแพลงลูกเล่นจากหนังสายลับนับพันเรื่องที่มีมาก่อนหน้า กระชับฉับไว ขำขัน และสร้างความประหลาดใจได้ตลอดเวลา
          4. Kingsman: The Golden Circle คือครั้งแรกที่ ทารอน อีเกอร์ตัน ได้กลับมาเล่นหนังภาคต่อ
          5. Kingsman: The Golden Circle ได้นักแสดงชื่อดังมาร่วมสมทบมากมายไม่ว่าจะเป็น จูลีแอนน์ มัวร์, มาร์ค สตรอง, ฮัลลี่ แบร์รี่ , เซอร์ เอลตัน จอห์น, แชนนิ่ง เททั่ม และเจฟฟ์ บริดเจส ฯลฯ
          6. สุดยอดอาวุธของคิงส์แมน
          อุปกรณ์จุดระเบิดยามวิกาล
          - ไฟแช็กทองคำแท้ 18 เค
          - โครงนอกป้องกันรอยขีดข่วน ลายพิมพ์ข้าวบาร์เล่ย์
          - ช่องใส่แก๊สบิวเทน
          - ระเบิดพลาสติกอานุภาพแรงสูง
          - สายจุดชนวนระเบิด M6
          รองเท้าที่คมที่สุด
          - รองเท้าหนังอ็อกซ์ฟอร์ดแค็พช่องร้อยเชือกแถวเดี่ยว
          - หนังลูกวัวแท้สีดำ
          - พื้นรองเท้าทำจากหนังแท้
          - สั่งทำพิเศษ ตัดเย็บด้วยมือ
          - ใบมีดสเตนเลสคมกริบยืดหดได้ความยาว 4 นิ้ว

          Kingsman: The Golden Circle - คิงส์แมน รวมพลังโคตรพยัคฆ์
          เข้าฉาย 21 กันยายน 2560 ในโรงภาพยนตร์
          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KingsmanMovieThailand/
29
อุ้ม ลักขณา ควงหนุ่มวิศวะ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “ท่อเกลียวสเตนเลส EXTUBA”

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGPRO โดย คุณรชต ลีลาประชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ท่อเกลียวสเตนเลส ภายใต้ชื่อ "EXTUBA" ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน พร้อมเพิ่มผลผลิต ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยนักแสดงสาวเซ็กซี่ คุณอุ้ม-ลักขณา วัธนวงส์ศิริ นำทีมโชว์ไฮไลท์พร้อมอัพเดทคุณสมบัติพิเศษของนวัตกรรมใหม่ ร่วมกับหนุ่มวิศวะไฟแรง คุณพิธิวัฒน์ ลครชัยมงคล เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณสัณห์ ตันติพิสิฐกุล เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อม คุณอี้ วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ นางสาวไทย 2557 ร่วมงาน (วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 2560 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท)

โดยสีสันของงานเปิดตัว คุณอุ้ม-ลักขณา วัธนวงส์ศิริ พร้อมสองหนุ่มวิศวะ ดีกรีเดือนของคณะจากสองสถาบันดัง ร่วมพรีเซนต์ ท่อเกลียวสเตนเลส ภายใต้ชื่อ "EXTUBA" เจ้าแรกในเมืองไทย ได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรมสู่ความแข็งแกร่งแห่งอนาคต เพราะได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ผลงาน "Enhanced Tubes for Improving the Thermal Performance" ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก ชื่องาน "44th International Exibition and Invention of Geneva 2016" ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งอุ้มและสองหนุ่มเผยว่านับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่สินค้าไทยได้รับรางวัลการันตีในระดับโลก โดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมซึ่งต้องถือว่ายากมากๆ โอกาสนี้อยากจะแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นของคนไทย ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ แบบนี้ เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ไปเรื่อยๆ ให้รู้ว่าคนไทยก็มีฝีมือในการพัฒนาสินค้าไม่แพ้ชาติใดในโลก
30
“กัน” นภัทร ร้อง “หัวใจรอคำว่ารัก” ทุ่มทำการบ้านหนัก กระแสแรงทะลุล้าน!!          ออกตัวแรงทะลุล้านวิว ไปตั้งแต่ก่อนละครออกอากาศ สำหรับเพลง "หัวใจรอคำว่ารัก" ประกอบละครเรื่องรากนครา ถ่ายทอดโดยนักร้องที่มีลูกเอื้อนกินใจอย่าง "กัน" นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ซึ่งมาร้องเพลงประกอบละครช่อง 3 อีกครั้ง หลังจากเคยฝากผลงานไว้ในเพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา เมื่อปี 2556 ซึ่งการร้องเพลงประกอบละครให้กับละครฟอร์มยักษ์ครั้งนี้ "กัน" ก็ทำการบ้านมาหนักมากๆโดย "กัน" ได้เล่าความรู้สึกครั้งนี้ให้ฟังว่า

          "ตอนที่ผมได้ฟังเพลงหัวใจรอคำว่ารัก ครั้งแรก ผมก็ชอบเลย อยากร้อง ตื่นเต้น ทำการบ้านกับเพลงนี้หนักมากๆ ยิ่งพอทราบว่าเพลงนี้ประกอบละครเรื่องรากนครา ยิ่งตื่นเต้น พอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปล่อยมิวสิควิดีโอออกมาให้ได้ชมกัน ก็มีแฟนเพลงพูดถึงเยอะมากเลยครับ ด้วยเรื่องราวของละครกับเนื้อหาของเพลงเข้ากันพอดี ทุกอย่างเอิ้อกันไปหมด ทำให้ยอดวิวใน Youtube ไปเร็วมาก เวลาผมไปออกงานต่างๆ หลายคนก็จะบอกว่า อยากให้ร้องเพลงหัวใจรอคำว่ารักให้ฟัง พอร้องทุกคนก็ร้องตามได้ รู้สึกดีใจมาก ก็ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนเพลงและแฟนละครที่ชื่นชอบเพลงนี้ ที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสผมด้วยนะครับ"
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10