enjoyjam.net

news & activity => news & activity => Topic started by: MSN on November 08, 2019, 02:28:46 PM

Title: สคร. เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจใกล้ชิด คาดปี 2562 สามารถเบิกจ่าย
Post by: MSN on November 08, 2019, 02:28:46 PM
สคร. เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจใกล้ชิด คาดปี 2562 สามารถเบิกจ่ายเกินร้อยละ 80นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายนและตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สคร. ได้มีการเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อหารือแนวทางในการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน และผลักดันให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพพิจารณาเร่งการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 และสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 199,887 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และคาดว่าในปี 2562 รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 80 ของกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี

ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562
หน่วย: ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ   แผนเบิกจ่ายสะสม   เบิกจ่ายจริง สะสม   ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) จำนวน 34 แห่ง   164,976   104,024   63%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 62 – ธ.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง   95,995   95,864   100%
รวม 45 แห่ง   260,971   199,887   77%

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) ซึ่งสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 แล้ว จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 104,024 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของกรอบลงทุนของปีงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 9 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562) จำนวน 11 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 95,864 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
 
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562       หน่วย : ล้านบาท

ชื่อรัฐวิสาหกิจ   แผนเบิกจ่ายสะสม   ผลการเบิกจ่ายสะสม   ร้อยละเบิกจ่าย/แผนเบิกจ่ายสะสม


1.   ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (รวม)   164,976   104,024   63%
   1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย   76,184   33,460   44%
   1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   28,472   28,471   100%
   1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   17,912   13,202   74%
   1.4 การประปาส่วนภูมิภาค   13,000   7,761   60%
   1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   6,203   1,639   26%
   1.6 การเคหะแห่งชาติ   4,677   3,985   85%
   1.7 การประปานครหลวง   4,500   4,500   100%
   1.8 องค์การเภสัชกรรม   2,034   1,451   71%
   1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย   2,010   1,937   96%
   1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   1,986   1,918   97%
   1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด   1,250   1,186   95%
   1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง   6,748   4,514   67%

2.   ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม)   95,955   95,864   100%
   2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   18,095   17,850   99%
   2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   32,794   35,673   109%
   2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   22,547   20,585   91%
   2.4 การไฟฟ้านครหลวง   10,253   12,166   119%
   2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   4,263   2,767   65%
   2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)   2,393   2,915   122%
   2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   2,480   891   36%
   2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   2,137   2,040   95%
   2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง   1,032   976   95%
รวม 45 แห่ง    260,971   199,887   77%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
โครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และแผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ปี 2561 - 2564) ของการประปานครหลวง สำหรับโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งทำให้ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2562 ทั้งนี้ หากไม่รวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของ รฟท. และ กทพ. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะเท่ากับร้อยละ 92 ของแผน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สคร. จึงมีการติดตามและทำงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้การเบิกจ่ายในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 รวมถึงในช่วงต้นปี 2563 เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยไม่เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
นายพีรภาส นาคบุรี นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สคร.
โทร.0-2248-5880-7 ต่อ 3177
อีเมล์ Pheeraphat_n@sepo.go.th