enjoyjam.net

news & activity => news & activity => Topic started by: pooklook on April 01, 2011, 08:13:06 AM

Title: โตโยต้า ชวนเพื่อนๆ ร่วมโครงการ “มา-ยืด-กัน” ออกแบบเสื้อยืดไม่ปิดจินตนาการของโครง
Post by: pooklook on April 01, 2011, 08:13:06 AM
โครงการประกวดออกแบบเสื้อยืด ถนนสีขาว ของโตโยต้าในชื่อว่า “มา – ยืด – กัน” ขอเชิญชวนสมาชิก Toyota CSR มาออกแบบเสื้อยืดของโครงการ “ถนนสีขาว” กัน เพื่อเป็นพื้นที่ให้สมาชิก Facebook ของ Toyota CSR ที่มีใจรักในการออกแบบ ชอบสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิด "มีวินัย ปันน้ำใจ ร่วมสร้างถนนสีขาว" เพื่อร่วมรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัย และน้ำใจบนท้องถนน เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นพื้นที่ให้สมาชิก Facebook ของ Toyota CSR ที่มีใจรักในการออกแบบ ชอบสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด

การสมัครและการส่งผลงาน
* ผู้ร่วมเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิก Facebook ของ Toyota CSR โดยการกด Like หรือ ชอบ ที่ www.facebook.com/ToyotaCSR และสามารถส่งผลงานรอบแรกได้ที่ roadsafetycontest@gmail.com

รางวัล

•รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
•รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
•รางวัลผู้ร่วมโหวต ของที่ระลึก โดยการสุ่มจากผู้ร่วมโหวตทุกคน จำนวน 50 รางวัล
การคัดเลือกผลงาน

•รอบแรก: รับผลงานผ่านทางอีเมล์ roadsafetycontest@gmail.com
•รอบสุดท้าย: คัดเลือกหลือ 10 ผลงานจากคณะกรรมการ แล้วจะนำไปโพสในหน้า Facebook.com/ToyotaCSR เพื่อให้เพื่อนๆโหวต โดยการกด Like หรือ ชอบ
•ผลงานใดได้รับการโหวตมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ รางวัล Popular Vote
•สำหรับรางวัลชนะเลิศ คือผลงานที่คณะกรรมการเลือกมาทำการผลิตเป็นเสื้อถนนสีขาว
หมายเหตุ: โดยผลงานที่ได้รางวัล Popular Vote แล้วนั้นยังสามารถมีสิทธิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

•เป็นสมาชิก Facebook ของ Toyota CSR
•ไม่จำกัดอายุ
•สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
•ขอ สงวนสิทธิ์ในการรับผลงานจากผู้เข้าประกวดที่เป็นพนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

•ออกแบบเสื้อยืดถนนสีขาวของโตโยต้า ภายใต้แนวคิด “มีวินัย ปันน้ำใจ ร่วมสร้างถนนสีขาว”
•การสื่อความหมายต้องแสดงออกถึงความมีวินัย และน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน
•การออกแบบจะต้องมี “โลโก้ถนนสีขาว” อยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเสื้อยืด
•ต้องออกแบบลายบนเสื้อยืดสีขาว เท่านั้น
•มีความความคิดสร้างสรรค์
•ความสวยงาม ความน่าสนใจ
•ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
•ความเหมาะสมในการนำไปผลิตจริง
กำหนดการ

•29 มีนาคม – 17 เมษายน 2554 รับสมัครผลงานทางอีเมล์ roadsafetycontest@gmail.com
•18 เมษายน 2554 คณะกรรมการคัดเลือกเหลือ 10 ผลงานที่เข้ารอบ และ ประกาศ 10 ผลงานที่เข้ารอบ แล้วจะนำไปโพสในหน้า Facebook.com/ToyotaCSRเพื่อให้เพื่อนๆโหวต โดยการกด Like หรือ ชอบ
•18 – 24 เมษายน 2554 ระยะเวลาในการโหวตผลงาน โดยการกด Like หรือ ชอบ (ปิดรับคะแนนโหวต เวลา 20.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554)
•25 เมษายน 2554 ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote
หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตจริง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการถนนสีขาวของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เงื่อนไขในการส่งผลงาน

1.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไปเท่านั้น พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ
2.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถ Download แบบฟอร์มและแบบตัวอย่างเสื้อยืด ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.toyota.co.th/roadsafety_contest.html
3.ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง roadsafetycontest@gmail.com เท่านั้น
4.ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน ต้องทำรูปแบบของไฟล์นามสกุล .ai หรือ .psd
5.ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัทฯ สามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
6.ออกแบบผลงานด้วยตัวเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่เคยส่งผลงานดังกล่าว ประกวดที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวในทุกกรณี
7.การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
8.ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และพนักงานบริษัทฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-386-2000
อีเมล์: roadsafetycontest@gmail.com
ดาวน์โหลด: http://www.toyota.co.th/roadsafety_contest.html

URL ของการประกวด: http://www.facebook.com/note.php?note_id=206640626030928