Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

Pages: [1] 2 3 ... 14
1
วช. ใช้เวที “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” เปิดแผนกำลังคนด้าน ววน. สู่การขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 หรือ Thailand Research Expo 2023 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ถือเป็นเวทีรวบรวมวงการนักวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ


เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จึงได้มีการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “แผนกำลังคน ววน. สู่การขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย มี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย คุณสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ปัจจุบัน สกสว. ได้จัดทำแผน ววน. 5 ปี เพื่อเป็นกติกาใหม่ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยในแผนด้านการพัฒนาบุคลากร วช. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สกสว. ในการสร้างบุคลากรด้านงานวิจัยให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ การเตรียมบัณทิต การสร้างงาน การใช้ประโยชน์ และการสร้างระบบนิเวศ แต่โดยภาพรวมของเส้นทางสู่อาชีพยังมีปัญหาหลายเรื่อง อาทิ การขาดแคลนนักวิจัยมืออาชีพในมหาวิทยาลัย ความต้องการบุคคลากรที่มี Talent สูง แต่ไม่สามารถรักษาคนเก่งให้ทำงานในภาครัฐได้ ซึ่ง สกสว. พยายามปิดช่องว่างโดยการให้ทุนวิจัยในรูปแบบใหม่ ได้แก่ ทุน FF เพื่อรักษานักวิจัยภาครัฐไว้ ขณะที่มีตัวเลขเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาคนของไทย ควรจะทำมากน้อยเพียงใด ตัวเลขของนักวิชาการชั้นแนวหน้าในระบบสถาบันอุดมศึกษาของเราอยู่ที่ 74,000 คน เป็นนักวิจัยชั้นแนวหน้าเพียง 1,500 คน ตามเป้าหมายเราอยากได้กำลังคนระดับสูงปีละ 10,000 คน แต่งบประมาณจาก ววน. ที่ได้รับขณะนี้ เรามีกำลังคนได้เพียงปีละ 2,600 คน และในความจริงทำได้เพียง 1,200 คน ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่มาก


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ติดตามจากการฉายภาพของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเห็นตัวเลขของการใช้งบวิจัยของประเทศที่ขยับเป้าไปสู่ความจริงมากขึ้นตั้งแต่มีการปฏิรูประบบ ววน .ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2562 เราเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น จึงต้องขอขอบคุณหน่วยงานด้าน ววน. ที่ได้ร่วมมือกัน ในส่วนของ วช. ยังมองไปถึงภาพรวมในระยะไกลมีการไล่ระดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากการวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วช. ยังได้ดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากรอีกหลายรูปแบบ ทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานและส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร การให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นใหญ่, การมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย หรือการจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่เข้ามาแสดงผลงานที่ทำให้เห็นความสำเร็จ มีเวทีที่สามารถสร้างโอกาสให้เติบโตต่อไป  นอกจากนี้ ในปี 2566 วช. ยังได้ริเริ่มสนับสนุนให้ทุนแก่ Hub of Talent ในการขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ


ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. กล่าวว่า คนเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ บพค. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคนสมรรถนะสูง และเปิดโอกาสให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ สร้างทั้งคนและระบบนิเวศที่มีความเหมาะสมโดยมีเป้าหมายผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง 28 คนต่อ 10,000 คน และในปีหน้า 30 คน โดยเมื่อถึงปี 2570 เป้าหมายจะอยู่ที่ 40 คน


ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวจากเดิมที่ยังคิดในเชิงวิชาการ ทำบัญชีไม่เป็น บริหารไม่เป็น ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย วงจรในระดับมหาวิทยาลัยไม่สามารถรักษาคนเก่งและดึงคนเก่งให้อยู่ได้ เราไม่ต้องการ paper จำนวนมาก แต่ทำอย่างไรจะเป็นผลงานดัง ส่วนตัวอยากเห็นทิศทางที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย ไม่อยากเห็นมหาวิทยาลัยเป็นเหมือนทุ่งทานตะวันที่บานในระยะสั้นๆแล้วก็แห้งตาย แต่ควรเป็นป่าอะเมซอนที่มีอายุเป็นร้อยปี การวางแผนในการพัฒนากำลังคน ควรวางให้เป็นเหมือนป่าอะเมซอน โดยปัจจัยสำคัญที่จะทําให้มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการสร้างนักวิจัย ทั้งหมด 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ความสามารถของนักวิจัย 2. การสนับสนุนของหน่วยงานและทีมงาน (Supporting Teams) 3. การสนับสนุนขององค์กรระดับชาติ และ 4. การให้คําแนะนําจากที่ปรึกษาที่ดี (Mentorship) ผ่านการมี Mentor ซึ่งจะทําให้งานวิจัยมีความราบรื่นและมีความก้าวกระโดด นําไปสู่เป้าหมายความสําเร็จของนักวิจัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วช. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 และภาคภูมิใจที่รวมพลังแห่งความร่วมมือในการขับเคลื่อนกำลังคน ววน. รองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน


2
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ
และ วช. เดินหน้าติดตั้ง เครื่องบำบัดอากาศ PM2.5
ร่วมกับ เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง DustBoy
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เริ่มเดินเครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 และเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง DustBoy (ต้นแบบ) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานโดยติดตั้งไว้ที่บริเวณลานประตูท่าแพ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมาก และมีการจราจรหนาแน่น เครื่องบำบัดอากาศนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้พัฒนาขึ้นใช้เองภายในประเทศ โดยเป็นการนำองค์ความรู้ของคนไทยมาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎร เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในระยะยาวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ติดเครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 ตั้งอยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง 4 เครื่อง ตั้งแต่วัน ที่ 13 มีนาคม 2563
โดยในช่วงเวลา 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน ตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time ได้ที่ https://app.nrct.go.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://pm2_5.nrct.go.th

#NRCT #มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Dustboy #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ขอบคุณภาพ Dustboy จากทีมข่าว Thai PBS North

3
สุวิทย์ เมษินทรีย์” เปิดตัวบัณฑิตอาสาอุดรธานี นำร่อง”บ้านห้วยสำราญ”

                  กระทรวงการอุดมฯ จับมือสภาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ลุยบัณฑิตอาสาอุดรธานี นำร่อง”บ้านห้วยสำราญ”แหล่งปลูกไม้ดอกใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน“ยกระดับเกษตรพื้นบ้าน สู่เกษตรปลอดสาร มาตรฐาน GAP”


                  วันที่ 17 ก.พ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพื้นที่เพื่อประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ร่วมกับมหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นโยบายและชี้แจงถึงความจำเป็นในการปลดล็อคมหาวิทยาลัย เพื่อปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์ คือ


                  1.มหาวิทยาลัยที่จะต้องไปแข่งขันระดับโลก 2.มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 3.มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์และพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน BCG Economic Model โดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ งบประมาณทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัย และโครงการต่างๆ ของ อว. ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


                  จากนั้น ดร.สุวิทย์ ได้ประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ ว่า โครงการยุวชนสร้างชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นโครงการสำคัญในการปฎิรูปประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้พลังเยาวชนไทยเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งปฏิรูประบบการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้ยุวชนนำความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปพัฒนาพื้นที่ชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่อีกด้วย โครงการยุวชนสร้างชาติ ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่


                  1.โครงการยุวชนอาสา: สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 กลุ่มละ 8-10 คนแบบคละศาสตร์ (วิทย์-สังคม) เรียนรู้และพักอาศัยในชุมชนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (4-5 เดือน) และได้รับหน่วยกิตเทียบเท่าการเรียนในชั้นเรียนทั้งภาคเรียน 2.โครงการบัณฑิตอาสา: สำหรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี กลุ่มละ 8-10 คนแบบคละศาสตร์ (วิทย์-สังคม) ลงพื้นที่พักอาศัยและทำโครงการในชุมชนเป็นระยะเวลา 12 เดือน และ  3.โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ : สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ และต้องการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสตาร์ทอัพ(Start-up)


                  ต่อมา ดร.สุวิทย์ฯ ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมฯ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงพื้นที่สู่เส้นทางยุวชนสร้างชาติบัณฑิตอาสาอุดรธานี พื้นที่นำร่องบ้านห้วยสำราญแหล่งปลูกไม้ดอกใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ภายใต้กิจกรรม “ยกระดับเกษตรพื้นบ้าน สู่เกษตรปลอดสาร มาตรฐาน GAP” ซึ่งบ้านห้วยสำราญ เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกเพื่อการท่องเที่ยว ซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่มีปัญหาพันธุ์ไม้ดอกกลายพันธุ์ โรคโคนเน่า ใบแห้ง การระบาดของแมลงเพลี้ยไฟ ขาดแรงงาน ระบบน้ำในแปลงไม่ทั่วถึง มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมากและเกษตรกรไม่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ทั้งยังมีต้นทุนการผลิตสูง ถูกกดราคา ขาดการวางบแผนการผลิต สินค้าล้นตลาด รวมกลุ่มไม่ได้ ตลาดชุมชนไม่เป็นระบบ มีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย


                  ดร.สุวิทย์ เปิดเผยว่าหลังการเยี่ยมชมว่า บ้านห้วยสำราญ จะเป็นโครงการนำร่องที่จะนำบัณฑิตอาสาลงมาแก้ปัญหา อาทิ โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยทุกโครงการจะมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบภายใต้ศักยภาพและปัญหาที่สำคัญของแต่ละพื้นที่ เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ โดยที่บ้านห้วยสำราญ อว.จะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยพื้นที่ขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ โดยมีบัณฑิตอาสา เป็นฟันเฟืองในการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4
วช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ Big Data ด้านสาธารณสุข” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่


              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (ศูนย์ LogHealtgh) จัดพิธีลงนามความร่วมมือเดินหน้าเฟส 3 “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ Big Data ด้านสาธารณสุข” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ โดยการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการด้าน Digital Healthcare จัดขึ้นในระหว่างการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Thailand Healthcare & HealthTech Transformation 2020 : Healthcare Logistics & Big Data By Mahidol Engineering” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


              ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าว ในนามของหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม


              นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการนำเสนอผลการออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของสาธารณสุขไทย ในด้านระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ การลดความแออัดในโรงพยาบาล และแนวทางพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ร้านขายยา ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย แผนงานวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล ด้านระบบโลจิสติกส์สาธารณสุข จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงาน รวมถึงมีการเสวนา เรื่อง “อนาคต Healthcare Startup กับระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การต่อยอดผลงานวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย
5
นิสสัน เอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ต  ส่ง จีทีอาร์ นิสโม หนึ่งเดียวในไทย
ร่วมในงาน  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต ซาลอน 2016
พร้อมยกทัพ 5  รุ่นสปอร์ต ล้ำสมัย ยอดนิยม ร่วมสร้างความเร้าใจ ด้วยข้อเสนอพิเศษ

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจหรือ “Innovation that excites”  พร้อมสร้างความเร้าใจในงาน  บางกอกออโต ซาลอน ประจำปี 2559  ส่งสุดยอดรถซูเปอร์คาร์จากญี่ปุ่นอย่าง “จีที-อาร์ นิสโม” หนึ่งเดียวในไทย ที่สร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์ในเวทีมอเตอร์สปอร์ตโลกมาแล้วหลายรายการมาให้ลูกค้าสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมนำรถ  6 รุ่นสปอร์ตโดนใจของนิสสัน มาเอาใจลูกค้า  อาทิ  อัลเมรา นิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ , จู๊ค  และเอ็กซ์-เทรล  สุดยอด SUV สะกดทุกสายตา แรงเต็มสมรรถนะให้พลังเหนือกว่าทุกการขับขี่มาอวดโฉมในงานนี้


Mr.Prapat Choeychom SVP of NMT

นายประพัฒน์ เชยชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิด Innovation that Excites ภายในงาน  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล  ออโต ซาลอน 2016 จัดที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยนิสสันจะนำเสนอความสปอร์ต ล้ำสมัย โดดเด่น เร้าใจ ไฮไลท์ที่จะนำมาแสดงในงานคือ นิสสัน “จีที-อาร์ นิสโม” เจ้าของสถิติทำเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุดถึง 7.08.679 นาที ของ สนามเนือร์บูร์กริง ที่ขึ้นชื่อของประเทศเยอรมนี ในปี 2013 ที่มีพละกำลังถึง 600 แรงม้า ด้วยอัตราเร่งจาก 0-100 เพียง 2.5 วินาที พร้อมความเร็วสูงสุดถึง 315 กม/ชม.ที่มาสร้างความคึกคักให้กับผู้เข้าชมงานอีกด้วย

“นิสสันยังได้นำ รถยนต์นิสสันยอดนิยมอีก 6 รุ่น ที่กำลังสร้างความคึกคักให้กับตลาด สะท้อนความล้ำสมัย และสปอร์ตของนิสสันเป็นอย่างดี อาทิ อัลเมรา ที่ตกแต่งมาในแนวสปอร์ต 2 รูปแบบ ทั้งรุ่นนิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ (Almera Nismo Performance Package) และรุ่นสปอร์ตเทค  นิสสัน จู๊ค โตเกียว อิดิชั่น สปอร์ตครอสโอเวอร์  ที่มาพร้อมกับความเท่ล้ำ  จัดเต็มด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมีสไตล์ถึง 10 ชิ้น  นิสสัน ซิลฟี ดีไอจี เทอร์โบ ซีดานสปอร์ต  รวมถึงนิสสัน เอ็กซ์เทรล ไฮบริด ที่ตกแต่งภายใต้คอนเซปท์ แบล็ค อิดิชัน (Black Edition) และ นิสสัน นาวารา รุ่นสปอร์ตเทค (Sportech) กระบะพันธุ์แกร่ง  ที่ล้ำด้วยดีไซน์ใหม่ พร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันเพิ่มความสปอร์ตและปราดเปรียวดุดัน ทั้งนี้ นิสสันยังจะได้นำนิสโม คอลเลคชั่น ใหม่ล่าสุด มาจำหน่ายในงานด้วย”


สำหรับนิสสันอัลเมรา นิสโม ทั้ง แอโร แพคเกจ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  เป็นรถยนต์รุ่นแรกสำหรับการเปิดแบรนด์นิสโมอย่างเป็นทางการ เกิดจากการผสานแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ ที่สั่งสม และสุดยอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งของทีมวิศวกรเดียวกันกับที่ออกแบบและพัฒนารถซูเปอร์คาร์นิสสัน จีที-อาร์ แอโร แพคเกจ ติดตั้งรอบคันด้วยชุดแต่งนิสโม แอโรคิท แท้มีราคาเริ่มต้นที่ 538,000 บาท ในขณะที่ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  มาพร้อมกับช่วงล่างพิเศษ มีการปรับเปลี่ยนขนาดล้อและยางใหม่ และท่อไอเสียใหม่ ที่ให้เสียง  ที่สปอร์ต ดุดัน เร้าใจทุกการขับขี่ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 634,000 บาท ส่วน นิสสันอัลเมรา สปอร์ตเทค ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบซีดานอารมณ์สปอร์ต ด้วยอุปกรณ์ชุดแต่งดีไซน์พิเศษ ติดตั้งจากโรงงานมีราคาเริ่มต้นที่ 529,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมี Unique Sport Crossover นิสสัน จู๊ค โตเกียว อิดิชั่น  ที่มีสมรรถนะเป็นเยี่ยม ภายใต้ขุมพลัง 1.6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยครบครัน โดยมีให้เลือกแต่งถึง 3 แบบ 3 สไตล์ ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งแบบใหม่สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมีสไตล์ถึง 10 ชิ้น ราคาเริ่มต้นที่ 932,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดแสดง นิสสัน เอ็กซ์เทรล ไฮบริด SUV สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ตกแต่งภายใต้คอนเซปท์ แบล็ค อิดิชัน (Black Edition) ประกอบด้วย กระจังหน้า, แผงกันชนหน้า, แผงกันกระแทกด้านหน้า, แผงกันกระแทกด้านข้าง, แผงกันกระแทกด้านหลัง และล้ออัลลอยลายสปอร์ตขนาด 17 นิ้ว โดยทั้งหมดใช้วัสดุรมดำเป็นสีพิเศษแบบสปอร์ต ทั้งนี้จะยังมาพร้อมเทคโนโลยีคลัทช์คู่อัจฉริยะ (Intelligence Dual Clutch system) ที่ระบบ Hybrid สามารถใช้ในย่านความเร็วสูงได้ถึง 120 km/h ให้ความเงียบ และความนุ่มนวลในการตัดต่อกำลัง


สำหรับกลุ่มรถกระบะ นำเสนอ นิสสัน นาวารา รุ่นสปอร์ตเทค (Sportech) กระบะพันธุ์แกร่ง ทรงพละกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.5 ลิตร DOHC แบบ 4 สูบแถวเรียงใหม่นี้ ให้กำลังสูงสุดที่  190 แรงม้า และ 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดที่ 450 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ คงไว้ซึ่งความทรงพลังและอัตราเร่งที่ดีเยี่ยม ตอบสนองไวเหมาะสมกับทุกการใช้งานล้ำ ด้วยดีไซน์ใหม่ พลิกโฉมรอบคัน เพิ่มความสปอร์ตและปราดเปรียวดุดัน จากชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคัน มีให้เลือก 2 สไตล์ โดยมีราคาตั้งต้นที่ 826,000 บาท สำหรับ คิงแคป และ 892,000 สำหรับดับเบิ้ลแคป

และเพื่อมอบความสุข และให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของนิสสันทุกรุ่นได้อย่างสบายใจมากขึ้น นิสสันได้จัดโปรโมชั่นด้านการส่งเสริมการขายด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ Nissan Happy Deal โดยนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายในแต่ละรุ่น ไม่ว่าจะเป็น เงื่อนไข ดาวน์ต่ำ หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นที่ 0% หรือ  ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี ผู้ที่สนใจยนตรกรรมจากนิสสัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการที่มีอยู่ครบทั้ง 77 จังหวัด มากกว่า 210 แห่งทั่วประเทศ   สำหรับ นิสสัน อัลเมรา นิสโม ทั้ง แอโร แพคเกจ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  สามารถติดต่อที่ ผู้จำหน่ายนิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ อย่างเป็นทางการ (Nismo Certified Dealer) หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center หมายเลข 02 401 9600 หรือที่ www.nissan.co.thGT-R Nismo


.Almera Nismo - Performance Package


.Almera Sportech


Juke Tokyo Edition


NAVARA Sportech_KC
นิสสัน เอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ต  ส่ง จีทีอาร์ นิสโม หนึ่งเดียวในไทย
ร่วมในงาน  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต ซาลอน 2016
พร้อมยกทัพ 5  รุ่นสปอร์ต ล้ำสมัย ยอดนิยม ร่วมสร้างความเร้าใจ ด้วยข้อเสนอพิเศษ

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจหรือ “Innovation that excites”  พร้อมสร้างความเร้าใจในงาน  บางกอกออโต ซาลอน ประจำปี 2559  ส่งสุดยอดรถซูเปอร์คาร์จากญี่ปุ่นอย่าง “จีที-อาร์ นิสโม” หนึ่งเดียวในไทย ที่สร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์ในเวทีมอเตอร์สปอร์ตโลกมาแล้วหลายรายการมาให้ลูกค้าสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมนำรถ  6 รุ่นสปอร์ตโดนใจของนิสสัน มาเอาใจลูกค้า  อาทิ  อัลเมรา นิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ , จู๊ค  และเอ็กซ์-เทรล  สุดยอด SUV สะกดทุกสายตา แรงเต็มสมรรถนะให้พลังเหนือกว่าทุกการขับขี่มาอวดโฉมในงานนี้


Mr.Prapat Choeychom SVP of NMT

นายประพัฒน์ เชยชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิด Innovation that Excites ภายในงาน  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล  ออโต ซาลอน 2016 จัดที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยนิสสันจะนำเสนอความสปอร์ต ล้ำสมัย โดดเด่น เร้าใจ ไฮไลท์ที่จะนำมาแสดงในงานคือ นิสสัน “จีที-อาร์ นิสโม” เจ้าของสถิติทำเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุดถึง 7.08.679 นาที ของ สนามเนือร์บูร์กริง ที่ขึ้นชื่อของประเทศเยอรมนี ในปี 2013 ที่มีพละกำลังถึง 600 แรงม้า ด้วยอัตราเร่งจาก 0-100 เพียง 2.5 วินาที พร้อมความเร็วสูงสุดถึง 315 กม/ชม.ที่มาสร้างความคึกคักให้กับผู้เข้าชมงานอีกด้วย

“นิสสันยังได้นำ รถยนต์นิสสันยอดนิยมอีก 6 รุ่น ที่กำลังสร้างความคึกคักให้กับตลาด สะท้อนความล้ำสมัย และสปอร์ตของนิสสันเป็นอย่างดี อาทิ อัลเมรา ที่ตกแต่งมาในแนวสปอร์ต 2 รูปแบบ ทั้งรุ่นนิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ (Almera Nismo Performance Package) และรุ่นสปอร์ตเทค  นิสสัน จู๊ค โตเกียว อิดิชั่น สปอร์ตครอสโอเวอร์  ที่มาพร้อมกับความเท่ล้ำ  จัดเต็มด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมีสไตล์ถึง 10 ชิ้น  นิสสัน ซิลฟี ดีไอจี เทอร์โบ ซีดานสปอร์ต  รวมถึงนิสสัน เอ็กซ์เทรล ไฮบริด ที่ตกแต่งภายใต้คอนเซปท์ แบล็ค อิดิชัน (Black Edition) และ นิสสัน นาวารา รุ่นสปอร์ตเทค (Sportech) กระบะพันธุ์แกร่ง  ที่ล้ำด้วยดีไซน์ใหม่ พร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันเพิ่มความสปอร์ตและปราดเปรียวดุดัน ทั้งนี้ นิสสันยังจะได้นำนิสโม คอลเลคชั่น ใหม่ล่าสุด มาจำหน่ายในงานด้วย”


สำหรับนิสสันอัลเมรา นิสโม ทั้ง แอโร แพคเกจ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  เป็นรถยนต์รุ่นแรกสำหรับการเปิดแบรนด์นิสโมอย่างเป็นทางการ เกิดจากการผสานแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ ที่สั่งสม และสุดยอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งของทีมวิศวกรเดียวกันกับที่ออกแบบและพัฒนารถซูเปอร์คาร์นิสสัน จีที-อาร์ แอโร แพคเกจ ติดตั้งรอบคันด้วยชุดแต่งนิสโม แอโรคิท แท้มีราคาเริ่มต้นที่ 538,000 บาท ในขณะที่ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  มาพร้อมกับช่วงล่างพิเศษ มีการปรับเปลี่ยนขนาดล้อและยางใหม่ และท่อไอเสียใหม่ ที่ให้เสียง  ที่สปอร์ต ดุดัน เร้าใจทุกการขับขี่ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 634,000 บาท ส่วน นิสสันอัลเมรา สปอร์ตเทค ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบซีดานอารมณ์สปอร์ต ด้วยอุปกรณ์ชุดแต่งดีไซน์พิเศษ ติดตั้งจากโรงงานมีราคาเริ่มต้นที่ 529,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมี Unique Sport Crossover นิสสัน จู๊ค โตเกียว อิดิชั่น  ที่มีสมรรถนะเป็นเยี่ยม ภายใต้ขุมพลัง 1.6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยครบครัน โดยมีให้เลือกแต่งถึง 3 แบบ 3 สไตล์ ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งแบบใหม่สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมีสไตล์ถึง 10 ชิ้น ราคาเริ่มต้นที่ 932,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดแสดง นิสสัน เอ็กซ์เทรล ไฮบริด SUV สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ตกแต่งภายใต้คอนเซปท์ แบล็ค อิดิชัน (Black Edition) ประกอบด้วย กระจังหน้า, แผงกันชนหน้า, แผงกันกระแทกด้านหน้า, แผงกันกระแทกด้านข้าง, แผงกันกระแทกด้านหลัง และล้ออัลลอยลายสปอร์ตขนาด 17 นิ้ว โดยทั้งหมดใช้วัสดุรมดำเป็นสีพิเศษแบบสปอร์ต ทั้งนี้จะยังมาพร้อมเทคโนโลยีคลัทช์คู่อัจฉริยะ (Intelligence Dual Clutch system) ที่ระบบ Hybrid สามารถใช้ในย่านความเร็วสูงได้ถึง 120 km/h ให้ความเงียบ และความนุ่มนวลในการตัดต่อกำลัง


สำหรับกลุ่มรถกระบะ นำเสนอ นิสสัน นาวารา รุ่นสปอร์ตเทค (Sportech) กระบะพันธุ์แกร่ง ทรงพละกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.5 ลิตร DOHC แบบ 4 สูบแถวเรียงใหม่นี้ ให้กำลังสูงสุดที่  190 แรงม้า และ 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดที่ 450 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ คงไว้ซึ่งความทรงพลังและอัตราเร่งที่ดีเยี่ยม ตอบสนองไวเหมาะสมกับทุกการใช้งานล้ำ ด้วยดีไซน์ใหม่ พลิกโฉมรอบคัน เพิ่มความสปอร์ตและปราดเปรียวดุดัน จากชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคัน มีให้เลือก 2 สไตล์ โดยมีราคาตั้งต้นที่ 826,000 บาท สำหรับ คิงแคป และ 892,000 สำหรับดับเบิ้ลแคป

และเพื่อมอบความสุข และให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของนิสสันทุกรุ่นได้อย่างสบายใจมากขึ้น นิสสันได้จัดโปรโมชั่นด้านการส่งเสริมการขายด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ Nissan Happy Deal โดยนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายในแต่ละรุ่น ไม่ว่าจะเป็น เงื่อนไข ดาวน์ต่ำ หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นที่ 0% หรือ  ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี ผู้ที่สนใจยนตรกรรมจากนิสสัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการที่มีอยู่ครบทั้ง 77 จังหวัด มากกว่า 210 แห่งทั่วประเทศ   สำหรับ นิสสัน อัลเมรา นิสโม ทั้ง แอโร แพคเกจ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  สามารถติดต่อที่ ผู้จำหน่ายนิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ อย่างเป็นทางการ (Nismo Certified Dealer) หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center หมายเลข 02 401 9600 หรือที่ www.nissan.co.thGT-R Nismo


.Almera Nismo - Performance Package


.Almera Sportech


Juke Tokyo Edition


NAVARA Sportech_KC
นิสสัน เอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ต  ส่ง จีทีอาร์ นิสโม หนึ่งเดียวในไทย
ร่วมในงาน  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต ซาลอน 2016
พร้อมยกทัพ 5  รุ่นสปอร์ต ล้ำสมัย ยอดนิยม ร่วมสร้างความเร้าใจ ด้วยข้อเสนอพิเศษ

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจหรือ “Innovation that excites”  พร้อมสร้างความเร้าใจในงาน  บางกอกออโต ซาลอน ประจำปี 2559  ส่งสุดยอดรถซูเปอร์คาร์จากญี่ปุ่นอย่าง “จีที-อาร์ นิสโม” หนึ่งเดียวในไทย ที่สร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์ในเวทีมอเตอร์สปอร์ตโลกมาแล้วหลายรายการมาให้ลูกค้าสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมนำรถ  6 รุ่นสปอร์ตโดนใจของนิสสัน มาเอาใจลูกค้า  อาทิ  อัลเมรา นิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ , จู๊ค  และเอ็กซ์-เทรล  สุดยอด SUV สะกดทุกสายตา แรงเต็มสมรรถนะให้พลังเหนือกว่าทุกการขับขี่มาอวดโฉมในงานนี้


Mr.Prapat Choeychom SVP of NMT

นายประพัฒน์ เชยชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิด Innovation that Excites ภายในงาน  บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล  ออโต ซาลอน 2016 จัดที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยนิสสันจะนำเสนอความสปอร์ต ล้ำสมัย โดดเด่น เร้าใจ ไฮไลท์ที่จะนำมาแสดงในงานคือ นิสสัน “จีที-อาร์ นิสโม” เจ้าของสถิติทำเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุดถึง 7.08.679 นาที ของ สนามเนือร์บูร์กริง ที่ขึ้นชื่อของประเทศเยอรมนี ในปี 2013 ที่มีพละกำลังถึง 600 แรงม้า ด้วยอัตราเร่งจาก 0-100 เพียง 2.5 วินาที พร้อมความเร็วสูงสุดถึง 315 กม/ชม.ที่มาสร้างความคึกคักให้กับผู้เข้าชมงานอีกด้วย

“นิสสันยังได้นำ รถยนต์นิสสันยอดนิยมอีก 6 รุ่น ที่กำลังสร้างความคึกคักให้กับตลาด สะท้อนความล้ำสมัย และสปอร์ตของนิสสันเป็นอย่างดี อาทิ อัลเมรา ที่ตกแต่งมาในแนวสปอร์ต 2 รูปแบบ ทั้งรุ่นนิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ (Almera Nismo Performance Package) และรุ่นสปอร์ตเทค  นิสสัน จู๊ค โตเกียว อิดิชั่น สปอร์ตครอสโอเวอร์  ที่มาพร้อมกับความเท่ล้ำ  จัดเต็มด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมีสไตล์ถึง 10 ชิ้น  นิสสัน ซิลฟี ดีไอจี เทอร์โบ ซีดานสปอร์ต  รวมถึงนิสสัน เอ็กซ์เทรล ไฮบริด ที่ตกแต่งภายใต้คอนเซปท์ แบล็ค อิดิชัน (Black Edition) และ นิสสัน นาวารา รุ่นสปอร์ตเทค (Sportech) กระบะพันธุ์แกร่ง  ที่ล้ำด้วยดีไซน์ใหม่ พร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันเพิ่มความสปอร์ตและปราดเปรียวดุดัน ทั้งนี้ นิสสันยังจะได้นำนิสโม คอลเลคชั่น ใหม่ล่าสุด มาจำหน่ายในงานด้วย”


สำหรับนิสสันอัลเมรา นิสโม ทั้ง แอโร แพคเกจ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  เป็นรถยนต์รุ่นแรกสำหรับการเปิดแบรนด์นิสโมอย่างเป็นทางการ เกิดจากการผสานแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ ที่สั่งสม และสุดยอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งของทีมวิศวกรเดียวกันกับที่ออกแบบและพัฒนารถซูเปอร์คาร์นิสสัน จีที-อาร์ แอโร แพคเกจ ติดตั้งรอบคันด้วยชุดแต่งนิสโม แอโรคิท แท้มีราคาเริ่มต้นที่ 538,000 บาท ในขณะที่ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  มาพร้อมกับช่วงล่างพิเศษ มีการปรับเปลี่ยนขนาดล้อและยางใหม่ และท่อไอเสียใหม่ ที่ให้เสียง  ที่สปอร์ต ดุดัน เร้าใจทุกการขับขี่ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 634,000 บาท ส่วน นิสสันอัลเมรา สปอร์ตเทค ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบซีดานอารมณ์สปอร์ต ด้วยอุปกรณ์ชุดแต่งดีไซน์พิเศษ ติดตั้งจากโรงงานมีราคาเริ่มต้นที่ 529,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมี Unique Sport Crossover นิสสัน จู๊ค โตเกียว อิดิชั่น  ที่มีสมรรถนะเป็นเยี่ยม ภายใต้ขุมพลัง 1.6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยครบครัน โดยมีให้เลือกแต่งถึง 3 แบบ 3 สไตล์ ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งแบบใหม่สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมีสไตล์ถึง 10 ชิ้น ราคาเริ่มต้นที่ 932,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดแสดง นิสสัน เอ็กซ์เทรล ไฮบริด SUV สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ตกแต่งภายใต้คอนเซปท์ แบล็ค อิดิชัน (Black Edition) ประกอบด้วย กระจังหน้า, แผงกันชนหน้า, แผงกันกระแทกด้านหน้า, แผงกันกระแทกด้านข้าง, แผงกันกระแทกด้านหลัง และล้ออัลลอยลายสปอร์ตขนาด 17 นิ้ว โดยทั้งหมดใช้วัสดุรมดำเป็นสีพิเศษแบบสปอร์ต ทั้งนี้จะยังมาพร้อมเทคโนโลยีคลัทช์คู่อัจฉริยะ (Intelligence Dual Clutch system) ที่ระบบ Hybrid สามารถใช้ในย่านความเร็วสูงได้ถึง 120 km/h ให้ความเงียบ และความนุ่มนวลในการตัดต่อกำลัง


สำหรับกลุ่มรถกระบะ นำเสนอ นิสสัน นาวารา รุ่นสปอร์ตเทค (Sportech) กระบะพันธุ์แกร่ง ทรงพละกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.5 ลิตร DOHC แบบ 4 สูบแถวเรียงใหม่นี้ ให้กำลังสูงสุดที่  190 แรงม้า และ 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดที่ 450 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ คงไว้ซึ่งความทรงพลังและอัตราเร่งที่ดีเยี่ยม ตอบสนองไวเหมาะสมกับทุกการใช้งานล้ำ ด้วยดีไซน์ใหม่ พลิกโฉมรอบคัน เพิ่มความสปอร์ตและปราดเปรียวดุดัน จากชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคัน มีให้เลือก 2 สไตล์ โดยมีราคาตั้งต้นที่ 826,000 บาท สำหรับ คิงแคป และ 892,000 สำหรับดับเบิ้ลแคป

และเพื่อมอบความสุข และให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของนิสสันทุกรุ่นได้อย่างสบายใจมากขึ้น นิสสันได้จัดโปรโมชั่นด้านการส่งเสริมการขายด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ Nissan Happy Deal โดยนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายในแต่ละรุ่น ไม่ว่าจะเป็น เงื่อนไข ดาวน์ต่ำ หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นที่ 0% หรือ  ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี ผู้ที่สนใจยนตรกรรมจากนิสสัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการที่มีอยู่ครบทั้ง 77 จังหวัด มากกว่า 210 แห่งทั่วประเทศ   สำหรับ นิสสัน อัลเมรา นิสโม ทั้ง แอโร แพคเกจ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพคเกจ  สามารถติดต่อที่ ผู้จำหน่ายนิสโม เพอร์ฟอร์แมนซ์ อย่างเป็นทางการ (Nismo Certified Dealer) หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center หมายเลข 02 401 9600 หรือที่ www.nissan.co.thGT-R Nismo


.Almera Nismo - Performance Package


.Almera Sportech


Juke Tokyo Edition


NAVARA Sportech_KC

6
มาแล้วคร่า ภาพวันงาน enjoyjam meeting ครั้งที่ 21   ขออภัยที่ล่าช้า admin หนีไปเที่ยวมา  :-[ :-[ :-[ 

เริ่มชมภาพกันเลยดีกว่าคะ เราเริ่มงานด้วยการแจก handbillกันแบบ ไม่มีอั้น ไม่มีกั๊ก  แจกแล้ว แจกอีก ใครพลาดงานนี้พูดได้เลย เสียดาย!!!อย่าเผลอนะ  โดนแอบถ่าย  ;D ;D ;Dเล่นเกมส์กันหน่อย กำ แบ กำ แบแจกกันจนจุใจแล้ว เรามีของมาประมูล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกันนิดหน่อย

เริ่มการประมูลชุดแรกกันเลยคะ เริ่มราคาประมูลที่ 50 บาท


พี่โมประมูลไปด้วยราคา 360 บาท (ภาพนี้กำชับนักหนา ให้ปรับขาวด้วย --> มันได้เท่านี้จริงๆคะ  :P  :-X)ประมูลชุด 2 คร่า เริ่มต้นราคาที่ 50 บาทชุดนี้ครูซิ่ว ประมูลไปที่ราคา 580 บาทประมูลชุดที่ 3 พี่เตียงประมูลไปด้วยราคา 360 บาทเริ่มเล่นเกมส์แจกของกันต่อเลยคร่า ของแจกยังมีอีกเยอะพี่แดงนำของมาร่วมประมูล นำเงินไปช่วยเด็กๆ ที่ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ชุดแรก พี่ปุ้มประมูลไป 600 บาทคะ

ชุดที่ 2 ลิตเติ้ลเล็กประมูลไป 400 บาทคะ


จบการทำบุญแล้ว เราเริ่มประมูลของชุดที่ 4 จาก enjoyjam กันต่อพี่โมประมูลไปด้วยราคา 550 บาทชุดที่ 5 พี่เตียงประมูลไป 800 บาทชุดที่ 6 พี่ปุ้มประมูลไป 300 บาทชุดที่ 7 ครูป๊อปประมูลไป 650 บาทคะ...
แจกของกันต่อ...
ปิดงานแล้ว ถ่ายรูปรวมกันหน่อย เอ้า แชะ  8)
ขอบคุณสามาชิกที่มาร่วมงานทุกท่าน พบกันใหม่ enjoyjam meeting ครั้งที่ 22 นะคะ

7
ลงชื่อให้คุณ ตรีรัตน์ ทองกลัด คะพี่อ้วน (จาก email คะ)

8
ลงชื่อให้ แยมเบอรี่ & Tipawan & สมาน(s_man) 3 ที่นะคะพี่อ้วน (จาก email คะ)

9
‘Na'Vi’คว้าแชมป์โลก World of Tanks หลังหวดเอาชนะ‘Virtus.Pro’ในศึก Wargaming.net League


               บริษัท วอร์เกมมิ่ง (Wargaming) ผู้นำทางด้านพัฒนาและให้บริการของเกมแนว MMO แบบเล่นฟรี ประกาศผลการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาแชมป์โลกของเกมเวิลด์ออฟแท็งค์ (World of Tanks) ในการแข่งขัน WGL หรือ Wargaming.net League เมื่อวันที่ 4 – 6 เมษายน ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

               ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม Na'Vi สามารถคว้าแชมป์โลกเกมเวิลด์ออฟแท็งค์ (World of Tanks) พร้อมเงินรางวัลประมาณ 110,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,520,000 บาท ไปครองได้เป็นผลสำเร็จ หลังพลิกเกมเอาชนะทีม Virtus.Pro ซึ่งได้ตำแหน่งรองแชมป์รับเงินรางวัลเกือบ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,200,000 บาท ไป ส่วนอันดับสามได้แก่ทีม The RED Rush: Unity คว้าเงินรางวัลกลับบ้าน 40,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,280,000 บาท

วิคเตอร์ คีส์เลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทเวอร์เกมมิ่ง

               “การแข่งขันทั้ง 3 วันที่ผ่านมา เราได้สัมผัสกับสุดยอดทีมทั่วโลกจากเกมเวิลด์ออฟแท็งค์ (World of Tanks) การฟอร์มทีมของพวกเขาเหมือนเป็นการวางแผนยึดครองโลกอย่างนั้นเลย ยิ่งไปกว่านั้น ขอแสดงความยินดีกับทีม Na’Vi กับเกมการเล่นอันสุดยอดและเหนือชั้น และขอขอบคุณการสนับสนุนจากกรุงวอร์ซอ และแฟนๆ eSports ทั่วโลกที่ทำให้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่” วิคเตอร์ คีส์เลย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  บริษัทเวอร์เกมมิ่ง กล่าว


               สุดยอดผู้บัญชาการทั้ง 14 ทีมจากทั่วโลกต่างเข้าห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดตลอดทั้ง 3 วัน ในแต่ละแมชท์การแข่งขันทุกสมรภูมิสงครามต่างลุกเป็นไฟ รวมถึงทีม Lemming Train ตัวแทนจากโปแลนด์ และทีมระดับแนวหน้าอย่าง Na’Vi และ Virtus.Pro ที่พัฒนาฝีมือจนติดอันดับโลก มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ การสงครามที่ต้องใช้สมาธิสูง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างแยบยล Na’Vi อาศัยการมีทีมเวิร์คที่เยี่ยมยอดและสายตาที่แม่นยำในการต่อกรกับ Virtus.Pro และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ Na’Vi สามารถคว้าชัยไปครอบครองได้เป็นผลสำเร็จ

               “เรารู้ตั้งแต่เกมแรกแล้วว่าการแข่งขันจะต้องดุเดือด” Dmitry “de1uxe” Repin กัปตันทีม Na’Vi กล่าว “เราให้ความนับถือทุกๆ ทีมที่ฝ่าฟันจนมาถึงรอบชิงที่กรุงวอร์ซอโดยเฉพาะทีม Virtus.Pro ชัยชนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้เหมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับพวกเรา และพวกเราตื่นเต้นมากที่จะได้กลับบ้านพร้อมตำแหน่งแชมป์โลก รวมถึงการป้องกันแชมป์ในการแข่งขันครั้งต่อไปอีกด้วย”

               การแข่งขันครั้งนี้ มีแฟนๆ eSports  เข้าร่วมชมและสนับสนุนทีมโปรดของพวกเขาที่โรงภาพยนตร์มัลติคิโน โซลเต ทาราซี ประมาณ 1,000 คน และกว่า 119,000 ที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดทาง Twitch

10
...ปะหน้าวันก่อน วสันต์ เคียงศิริ กลุ่มธารารมณ์ เม้าท์ให้ฟังว่า
จัดโปรฯพิเศษให้เฉพาะลูกค้าที่จองในงาน “มหกรรมบ้านดี 4 มุมเมือง
ครั้งที่ 7” เท่านั้น ลูกค้าที่จองบ้านเดี่ยวโครงการพรอเมนาด โฮม ธนบุรี
รับ “Tararom Summer Sale 2012” พร้อม iPhone4s
และร่มธารารมณ์สุดหรู ส่วนลูกค้าโครงการ Trendy Tara พระราม 2
จองบ้านใหม่โซนสวนรับ “Share ครบทุกความสุข ทุกคน ทุกช่วงเวลา”
Cash Back มูลค่า 100,000 บาท ฟรีแอร์ทั้งหลัง แถมรับส่วนลดเพิ่มอีก
20,000 บาท ลูกค้าทั้ง 2 โครงการแวะไปจองไปรับกันได้ที่ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 ระหว่างวันที่ 13-19
มิ.ย.นี้นะจ๊ะ..... :D

11
ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ออกแคมเปญ “ธารารมณ์ Summer Sale 2012” ให้ลูกค้าคลายร้อน ด้วยส่วนลดสุดขีดสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมเพิ่มคะแนนให้ช้อปปิ้งสูงสุดถึง 1 ล้านคะแนน วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 55

นายวสันต์ เคียงศิริ  ผู้บริหารกลุ่มบริษัทธารารมณ์ แถลงจัดรายการส่งเสริมการขาย “Tararom Summer Sale 2012” ว่า จากแผนการตลาดที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปี 2012 โดยธารารมณ์เร่งเครื่องแนวราบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี และด้วยความสำเร็จจากยอดขายใน 2 แคมเปญที่ผ่านมา ที่เราได้มอบข้อเสนอพิเศษสุดด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ ในไตรมาส 2 นี้ หลังช่วงวันหยุดต่อเนื่องไปแล้ว บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดเปิดแคมเปญรับซัมเมอร์ ลดอุณหภูมิความร้อน “Tararom Summer Sale 2012” ด้วยการมอบส่วนลดสุดขีดให้ลูกค้าสูงสุดถึง 1 ล้านบาท และให้คะแนนสะสมเพิ่มสูงสุดถึง 1 ล้านคะแนน ผ่านบัตร  M Card โดยลูกค้าสามารถรับคะแนนเพื่อนำไปช้อปปิ้งในห้างหรูกันอย่างสะใจ นับเป็นการคืนความคุ้มค่าในการซื้อบ้านที่ลูกค้าสามารถช้อปได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 แคมเปญ “Tararom Summer Sale 2012”  นี้ ลูกค้าที่ซื้อและโอนบ้านเดี่ยว 3 โครงการคือ โครงการพาร์คเวย์ ชาเล่ต์ โครงการเนเบอร์โฮม และโครงการพรอเมนาด โฮม  จะได้รับส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท ส่วนลูกค้าที่ซื้อและโอนทาวน์เฮาส์โครงการการ์เด้น สวีท ดิ อินดี้ โฮม จะได้รับส่วนลดสูงสุด 2 แสนบาท ส่วนการรับเพิ่มคะแนนสะสมนั้น ขึ้นอยู่กับมูลค่าของบ้านหรือทาวน์เฮาส์ที่ลูกค้าซื้อ โดยคะแนนที่ธารารมณ์มอบให้ลูกค้าผ่านบัตร M Card จำนวนสูงสุดถึง 1 ล้านคะแนน

สำหรับบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้ ธารารมณ์จัดเต็มให้ลูกค้าเลือกทุกแบบทุกสไตล์บนทำเลสุดสะดวกทุกการเดินทาง 3 ทำเล คือ ทำเลรามคำแหง ได้แก่ โครงการพาร์คเวย์ ชาเล่ต์ ถ.รามคำแหง 190/1 ราคาเริ่มต้น 4.39 ล้านบาท  โครงการการ์เด้น สวีท ดิ อินดี้ โฮม ถ.ราษฎร์พัฒนา ราคาเริ่มต้น 2.49 ล้านบาท  ทำเลรามอินทรา ได้แก่ โครงการเนเบอร์โฮม วัชรพล ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.82  ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาท  และทำเลพระรามสอง ได้แก่ โครงการพรอเมนาด โฮม ธนบุรี ถ.พระราม 2 ซ.47  ราคาเริ่มต้น 5.71 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้าชมโครงการได้ที่ฝ่ายขายทุกโครงการ หรือ ธารารมณ์ Call Center 0-2264-9688 ทุกวัน เวลา 9.30-18.00 น. หรือที่ www.tararom.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณโยชนา / คุณดวงพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ โทร. 0-2318-0083 ต่อ 581, 584
อีเมล์: info@tararom.com

12
…ร้อนๆ แบบนี้ทำเอาหลายคนหาที่เดินเล่นคลายร้อนกันเป็นแถว
ค่ายธารารมณ์ของ วสันต์ เคียงศิริ เลยจัดปาร์ตี้ “Tararom Summer
Sale 2012” วันที่ 19-20 พ.ค.นี้ ที่โครงการพรอเมนาด โฮม ธนบุรี
และ 26-27 พ.ค.นี้ ที่โครงการพาร์คเวย์ ชาเล่ต์ ถ.รามคำแหง
ให้ลูกค้าเยี่ยมชมบ้านแบบเย็นกายเย็นใจกันไปกับซินแส ฮวงจุ้ย
และเครื่องดื่มเย็นๆ Summer Smoothie Welcome Drink
โทร.จองคิวกันก่อนนะจ๊ะที่ ธารารมณ์ Call Center โทร. 0-2264-9688
จะได้ไม่ต้องรอคิวนาน…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณโยชนา / คุณดวงพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ โทร. 0-2318-0083 ต่อ 581, 584

E-mail : info@tararom.com

13
คุณ than รบกวนแจ้ง username และ email มาที่ admin@enjoyjam.net

เข้าไปหา Username : than ที่ register ไว้ไม่เจอค่ะ  รบกวนแจ้ง email เพิ่มเติมหน่อยค่ะ  ^^

** ใครเป็นเพื่อนคุณ than สะกิดบอกเพื่อนหน่อยนะค่ะ เผื่อไม่ได้เข้า board มาอ่าน  :D

14
เพื่อนสามาชิกที่ต้องการสมัครสมาชิกของเว็บ เมื่อทำการ register เรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งอีเมลแจ้ง Username และ Email มาทาง admin@enjoyjam.net ด้วยนะค่ะ

*** เนื่องจากมีคนที่ต้องการโฆษณาจากต่างประเทศเข้ามา register จำนวนมาก ลบกันไม่ทันค่ะ
คงต้องใช้วิธีนี้ไปสักพัก จนกว่าทาง admin จะสามารถหาทางป้องกันได้ก่อนนะค่ะ
   :-X

Pages: [1] 2 3 ... 14