happy on January 24, 2021, 06:48:09 PM
DPAI จับมือพันธมิตร T-NET ผู้พัฒนานวัตกรรม
นำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลการฆ่าเชื้อโควิด19 ให้แก่ วสท.


นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ (คนที่ห้าจากขวา) นายกสมาคม นายสราวุธ บุญเลิศกุล (คนที่สามจากซ้าย) และดร.ฉกาจ วิสัย (คนแรกจากขวา) กรรมการ สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (สสกอ หรือ DPAI) พร้อมด้วยดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C (Covid-Killer) , รวมถึงเครื่องตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เพื่อนำเสนอต่อวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) สำหรับนำไปใช้และขยายผลในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรมในลำดับต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมี ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับชมการสาธิตและการนำไปใช้งาน นับเป็นอีกหนึ่ง พันธกิจของ DPAI ในฐานะองค์กรที่จะร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน​ และส่งเสริมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะทยอยเปิดตัวความร่วมมือในการพัฒนาด้านดิจทัลเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

#เทคโนโลยีหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิท19 #เทคโนโลยีดิจิทัล
#ป้องกันโควิด19#เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้าดิจิทัล
#ดิจิทัลเพื่อการเษตร #ดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรม
#แนวคิดเกษตรดิจิทัล #digitalagriculture
#สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
#สสกอ #DPAI #DigitalPromotionforAgricultureAndIndustryAssociation