happy on July 29, 2020, 08:59:37 PM
เปิดตัวหนังสือ “Good Brand & Grand Image” (New Edition) คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ท่ามกลางวิถี New Normal


ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”(New Edition) คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ท่ามกลางวิถี New Normal​ โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยพร้อมด้วยสมาชิก และผู้สนใจ ร่วมงานดังกล่าว อาทิ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์, คุณศรีสุดา ธรรมบำรุง, คุณณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ และหม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล​ ร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
“Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” (New Edition) เป็นหนังสือที่นำเสนอถึงการสื่อสารเพื่อการสร้าง Brand Image สำหรับการแข่งขันขององค์กรในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอกรณีศึกษา แนวทางการสื่อสารขององค์กรที่เป็นมาตรฐานร่วมกับ 126 ประเทศ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโลก COVID-19 ซึ่งได้รับการตอบรับและเผยแพร่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการสื่อสาร Brand Image ภายหลังสถานการณ์ การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทย วิถีชีวิต ภายใต้ความปกติใหม่ ผู้สนใจ สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ เครือข่ายร้านหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทร 081 939 9964


หนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด(New Edition)” ฉบับปรับปรุงใหม่ นี้ นับว่าเป็น คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ที่ได้มีการนำเสนอกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ให้มีคุณค่า และสามารถรับมือกับการแข่งขันได้ แนะเคล็ดลับวิธี การสื่อสารแบรนด์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง Brand Image ทำภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสนอทิศทางการสื่อสารในอนาคต ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ เนื้อหาในเล่ม เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลปรับปรุงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้จริง หรือการค้นคว้าอ้างอิง เนื้อหาและกรณีศึกษาที่ทันสมัย ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและประเทศ โดยได้จัดส่งมอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ทั่วประเทศ


ที่ผ่านมา สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย จัดทำเอกสารวิชาการ บทความ เผยแพร่ผ่านสื่อ กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ทางด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือทั้งกับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ