happy on May 21, 2020, 08:25:10 PM
โครงการ “Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใสหลังโควิดหมดไป”


             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อโควิด-19 มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ รัฐจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้น มีปิดบางชุมชนเสี่ยงเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะครอบครัวของเด็กๆ ที่ยากไร้ ซึ่งไม่รู้ว่าหลังโควิด-19 หมดไป จะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างไร
             ในนามภาคีเครือข่าย ขอความร่วมมือท่านเป็นอีก “1 พลัง” ร่วมเผยแพร่เรื่องราวของโครงการ “Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้เพื่อชีวิตที่สดใสหลังโควิดหมดไป” ซึ่งกำลังรอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในวงกว้าง รายละเอียดที่​https://bit.ly/3ebkKQ1 เป้าหมายระดมทุน 1,062,000 บาท เพื่อช่วยฟื้นฟู 300 ครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ถุงยังชีพ และทุนส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับให้ครอบครัวที่ยากไร้ได้มีชีวิตที่สดใสหลังโควิดหมดไป
             ทั้งนี้ ท่านสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนด้วยการ (1) สัมภาษณ์คณะทำงานเทใจหรือเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด : PPS  (2) เผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยฟื้นฟู 300 ครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ตัวอย่างข้อความและภาพประกอบตามเอกสารแนบ)