sianbun on February 15, 2010, 04:05:16 PM
มูลนิธิซิเมนต์ไทย แถลงข่าว และพิธีเปิดนิทรรศการผลงานเยาวชนสร้างสรรค์สังคม โครงการ Young Social Activator Project (YSAP)
 
          ด้วยมูลนิธิซิเมนต์ไทย  (SCG Foundation)  ร่วมกับกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY) จะจัดงาน โครงการ Young Social Activator Project (YSAP)  เพื่อสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ในการทำโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม  รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โครงการดีๆ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน  ภายในงานพบกับการเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมนอกตำรา : เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม”   และนิทรรศการแสดงผลงานโครงการสร้างสรรค์สังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ 48 โครงการ 


นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิซิเมนต์ไทย และนางสาวดวงรักษ์ เลิศมั่งมี
(ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY) ร่วมเปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สังคม Young Social Activator Project (YSAP) ซึ่งสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา อายุ 15 - 22 ปี ดำเนินโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) ร่วมกับกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)  ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ ในโครงการ Young Social Activator Project (YSAP) ภายใต้แนวคิด NEXT STEP : บทเรียนนอกตำรา “การเรียนรู้จากบันได งู และก้าวเดินของหนูเอง”  พบกับสุดยอดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมถึง 48 โครงการ ซึ่งสร้างสรรค์โดยเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา อายุระหว่าง 15– 22 ปี  นำเสนอเรื่องราวการทำความดีผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ในเรื่องต่างๆ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม โครงการทำขนมขาย และโครงการจัดการแสดงเพื่อระดมทุน เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ในโครงการ Young Social Activator Project (YSAP) ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 – 21.00 น.  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิซิเมนต์ไทย โทร 0 2586 5506
« Last Edit: February 25, 2010, 01:17:30 PM by sianbun »