happy on January 13, 2020, 07:49:53 PM
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจรุนแรงที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมืองอู่ฮั่น


                 นพ.วีรวัฒน์  มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กำลังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรุนแรงที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมืองอู่ฮั่น หลังจากคณะกรรมการด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางภาคกลางของประเทศจีน ได้ออกแถลงการณ์ล่าสุดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบและถูกแยกรักษาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย ในจํานวนนี้อาการอยู่ในขั้นวิกฤติ 7 ราย และผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานว่ามี ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้และผู้ป่วยหลายรายหายจากโรคและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว

                 นอกจากนี้มีผู้สัมผัสที่ อยู่ภายใต้การสังเกตอาการอีกจำนวน 121 ราย จนกระทั่งปัจจุบันผลการสอบสวนโรคยังไม่ทราบชนิดเชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดในครั้งนี้ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นตัดความเป็นไปได้ว่าเชื้อที่ระบาดอยู่นี้เป็นโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลันหรือซาร์ส ที่คุ้นเคยและเคยทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายเมื่อ 10 ปีก่อน และ ยืนยันว่าไม่ใช่โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส รวมถึงไข้หวัดนก และอดิโนไวรัส ขณะนี้ทางการจีนกําลังเร่งหาสาเหตุของโรคและต้นตอ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยหลายคนทํางานที่ตลาดอาหารทะเลจีนใต้ ซึ่งขายสัตว์มีชีวิตอื่น ๆ ด้วยบ่งชี้ว่าเชื้อนี้อาจเกี่ยวโยงกับสัตว์ อาการส่วนใหญ่ที่พบในคนไข้เป็นอาการโรคทางเดินหายใจและปอดอักเสบที่พบทั่วไป ได้แก่ เป็นไข้หายใจลําบาก โดยมีผู้ป่วยไม่มากนักที่พบแผลที่ปอด ผู้เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรุนแรงที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมืองอู่ฮั่นได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นภายใน 14 วันและมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และ/หรือมีอาการหอบ เหนื่อย ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

                 ทางการไทยสรุปยอดผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ เริ่มใช้มาตรการเฝ้าระวังจํานวน 2 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาเหตุจากไข้หวัดใหญ่จํานวน 1 ราย อีก 1 รายพบเสาเหตุจากเชื้ออื่น ประเทศสิงคโปร์พบผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์ (จํานวน 1 รายเป็นเด็กผู้หญิง อายุ 3 ปี แต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นเชื้อไวรัสอาร์เอสวีซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ในเด็ก ส่วนในฮ่องกงทางการได้สรุปยอดผู้ป่วยเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวัง จํานวน 15 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาเหตุจากไข้หวัดใหญ่และอื่น ๆ จํานวน 4 ราย ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกได้กำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หน่วยงานภาครัฐในประเทศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุขได้จัดการแจ้งและเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีแผนการตรวจสอบเที่ยวบินตาม สนามบิน และได้เตรียมพื้นที่กักในสถานพยาบาลใกล้เคียงไว้แล้ว และมีการดําเนินการเฝ้าระวังส่งต่อผู้ป่วยเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังจากด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไปยังโรงพยาบาลที่กําหนด รวมถึงสํารวจความพร้อมของห้องแยกความดันลบในสถานพยาบาลและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรุนแรงที่ยังไม่ทราบ สาเหตุเมืองอู่ฮั่นอย่างเต็มที่ ประชาชนควรติดตามสถานการณ์ข่าวสารผู้ป่วยในต่างประเทศและผู้เข้าข่ายที่ต้อง เฝ้าระวังภายในประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง