MSN on January 08, 2020, 02:02:29 PM
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ตัน คีท จิน ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้แต่งตั้งนายตัน คีท จิน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

นายตัน คีท จิน มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารมาเป็นระยะเวลากว่า 22 ปี ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การปฏิรูปการบริหารธุรกิจและบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้สถาบันการเงินหลายแห่ง อาทิ Accenture ธนาคารกลางแห่งมาเลเซีย และกลุ่มซีไอเอ็มบี

ก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ นายตัน คีท จิน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลสายงานกลยุทธ์ และบริหารโครงการ Fast Forward ซึ่งเป็นโครงการเปลี่ยนแปลงธนาคารให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และส่งผลสำเร็จเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2561 ถึงต้นปี 2562

ในเวลาต่อมา นายตัน คีท จิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย (รองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย) เมื่อเดือนเมษายน 2562 ในขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อยนั้น นายตัน คีท จิน ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและสร้างทีมธุรกิจรายย่อยให้แข็งแกร่งและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Bank

นายตัน คีท จิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยลอนดอน และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบาธ ประเทศอังกฤษ


CIMB THAI Bank appoints Tan Keat Jin as a Head, Consumer BankingCIMB Thai Bank stated that the bank has obtained approval from the Bank of Thailand for the appointment of Mr. Tan Keat Jin as Head, Consumer Banking of CIMB THAI Bank effective since 2 January 2020.

Keat Jin, has over 22 years’ experience in the areas of strategy, business transformation and large-scale programme management across a multitude of financial services institutions including Accenture, Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia) and CIMB Group.

Prior to this appointment, Keat Jin held the position of Head, Strategy and led the bank-wide Fast Forward programme with positive progress and impact to CIMB THAI in 2018 to early-2019.

On April 2019, Keat Jin was appointed as Deputy Head, Consumer Banking. During his tenure as Deputy Head, Consumer Banking, Keat Jin has championed the reorganization and strengthening of the Consumer Banking team to drive better alignment and accountability in its agenda to become a Digital Bank.

Keat Jin graduated with a Bachelor of Engineering degree from the University of London, and also a Master of Business Administration from the University of Bath in England.
« Last Edit: January 08, 2020, 02:04:20 PM by MSN »