MSN on November 07, 2019, 02:47:43 PM
AKP คว้าคะแนน “ดีเลิศ” ด้านกำกับดูแลกิจการ 3 ปีซ้อนคุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคี ปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP เปิดเผยว่า AKP ได้รับผลประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 (CGR) ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากผลประเมินการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่น

ข้อมูลบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย