MSN on October 12, 2019, 02:17:57 PM
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการมาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ”บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นางสมพร ศรีสุข (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาหาร เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการมาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” จาก นายสาธิต ปิตุเตชะ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้การอ่านฉลาก และเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรไทย ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้