happy on September 13, 2019, 07:35:38 PM
DITP หนุนค้าออนไลน์ ลงพื้นที่โคราช-สงขลา เชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก


อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมงานพาณิชย์สัญจร

                   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  (DITP) ตอบรับนโยบายรัฐบาล เชื่อมโยงสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่ตลาดโลก จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยสัมมนาค้าออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมพาณิชย์สัญจรลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 และ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -  1 กันยายน 2562

                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  (DITP) เผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมพาณิชย์สัญจรเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ตลาดโลก เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ได้แก่ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และสินค้าประมง โดยหนึ่งในกิจกรรมหลักของการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ อาทิ Amazon,  Kha-Leang, Tmall Global Partner และ Thaitrade รวมถึงการลงพื้นที่ชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่กระทรวงพาณิชย์ปั้นให้เป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ  ภายใต้ชื่อ ‘สมาร์ทวิลเลจออนไลน์’ เป็นการประยุกต์จากหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) มาใช้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนของไทย”


นายจุรินทร์ รมต.กระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมบูธ Thaitrade

                   นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมการค้าออนไลน์ หลักสูตรนักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior) ให้กับยุวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้คำแนะนำการเจาะตลาดเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยทูตพาณิชย์ การจัดสัมมนาสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก และการให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ

                   ที่ผ่านมากรมฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อส่งออกสินค้าข้ามพรมแดนผ่านทางเว็บไซต์ Thaitrade.com อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัล  จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าไทยได้ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ขายบนเว็บไซต์ฯ หรือต้องการติดตามข้อมูลการค้าและคำสั่งซื้อจากทั่วโลก สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Thaitrade.com  หรือ www.facebook.com/ThaitradeDotCom และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศได้ที่  Thaitrade.com Center โทร. 02 507 7825 หรือ DITP Call Center 1169 หรือ e-mail: contact@thaitrade.com


บรรยายให้ความรู้จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ


ให้คำปรึกษาด้านการส่งออกสินค้าแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น


ให้คำแนะนำการเจาะตลาดแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยทูตพาณิชย์


สินค้าส่งออกสำคัญ สินค้าเกษตร ข้าว ผลไม้ เกษตรแปรรูป