news on July 11, 2019, 02:18:38 PM
ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมทริปเกาหลี ชมงาน Eco Expo Korea 2019สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEM SMEs Eco-Innovation Center: ASEIC) หน่วยงานนานาชาติจากสาธารณรัฐเกาหลี ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจ เตรียมเข้าสู่กระบวนการหาแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อเข้าชมงาน Eco Expo Korea 2019 โดยเดินทางร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น ภายใน 31 กรกฎาคม นี้ ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 50,500 บาท (ไม่รวม VAT) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1368 (วลัยรัตน์), 093 956 1556 ผู้สนใจลงทะเบียนเบื้องต้นได้ที่ https://forms.gle/KisJqMpPF73AzqSu9