happy on June 10, 2019, 05:44:19 PM
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรม
“วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก”ระดมทุนช่วยเหลือเด็ก


                       มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจัดกิจกรรม “ วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ” ครั้งที่ 1 ระดมทุนช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ บริเวณสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


                       นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เปิดเผยว่า มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ” ครั้งที่ 1 (Run for Child Protection#1) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ลานจอดรถหน้าอาคารหอฉัน บริเวณพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้คนในสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง และยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาสนใจการออกกำลังเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

                       มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่  581 ดำเนินงานตั้งแต่ปี  พ.ศ.2524  มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ซึ่งถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ ในช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านกฎหมาย นอกจากนี้ดำเนินโครงการป้องกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัคร สามารถทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก การสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
                       “คุณจึงเป็นหนึ่งพลังที่สำคัญในการร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีความสุข ปลอดภัย  และมีคุณภาพ”

                       มูลนิธิฯ จึงขอเชิญทุกท่านสมัครร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งแบบระยะทาง 5 กม. และ 10 กม.ค่าสมัครคนละ 500 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว และเหรียญรางวัลกรณีเข้าเส้นชัย ผู้ที่เข้าเส้นชัย 3 คนแรกของแต่ละระยะรับโล่ “ผู้พิทักษ์เด็ก” และของที่ระลึก รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท่านสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/P8D762XAD3uBWLAt6 หรือโทรศัพท์หมายเลข. 02 4120739, 02 4121196, 086 8027210, 085 8474309 หรือเฟซบุ๊ค fb.me/runforchildprotection