MSN on February 11, 2019, 07:21:39 AM


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกลงนามร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดภาวะโลกร้อนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรืออบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ กนอ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ส.อ.ท. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ

โดยงานนี้นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC)ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน อบก. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมคือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน   
   
นางสาว สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังได้กล่าว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรจึงมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในการนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดูแลนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ(EEC)จำนวน 35 แห่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมในระยะแรกเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงเกิดความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการดำเนิน“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC)เพื่อต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการตามหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ส.อ.ท.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆร่วมกับ อบก. และ กนอ. มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับ อบก. ในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและนำไปสู่การจัดทำแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกับ กนอ. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ส.อ.ท. มีบทบาทความรับผิดชอบหลัก ได้แก่

-   พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลโครงการ ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

-   ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

-   ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดทำแผนและมาตรการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งร่วมกับ กนอ. และ อบก. เชิงนโยบายในการจัดทำแผนแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องของโครงการ
« Last Edit: February 11, 2019, 09:25:04 PM by MSN »