happy on December 06, 2018, 06:35:40 PM
บรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร GAP

                        นายมนตรี บุญจรัส (กลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน" เพื่อให้ความรู้ด้านวิธีการปราบโรคแมลงและศัตรูพืชแบบปลอดภัย ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพของไทย ให้กับสมาชิกในโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร GAP เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง