MSN on September 14, 2018, 09:10:07 PM

Stamford and industry partners


ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดจับมือภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ เพาะศักยภาพบัณฑิต 4.0ตอบโจทย์ตลาดแรงงานโลก
A Roundtable Discussion


มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ก้าวสู่ความสำเร็จกว่า 23 ปี จับมือภาคอุตสาหกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะสร้างทักษะให้เป็นที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมความร่วมมือนำร่องเพาะศักยภาพบัณฑิต 4.0 ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานสากล


นายทิม บิวโลว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอทประเทศไทยมาเลเซียและเวียดนาม
เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ด้านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอนที่จะสร้างทักษะให้เป็นที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21พร้อมบทบาทความร่วมมือของภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนภาคการศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่นร่วมพัฒนาหลักสูตรตามข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มของตลาดการให้ความรู้ในการบรรยายพิเศษต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมการฝึกงาน ดูงาน จัดกิจกรรมการอมรม เวิร์คช็อป การให้คำแนะนำด้านการพัฒนาหลักสูตร การร่วมเป็นที่ปรึกษาหลักสูตร ตลอดจนการให้โจทย์ทางธุรกิจแก่นักศึกษา (Industry Project) ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะที่สำคัญและจำเป็นให้กับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ใช้ความเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติชั้นนำ ที่มีคณาจารย์และนักศึกษานานาชาติจำนวนมากกว่า100 ประเทศ ภายใต้สังคมนานาชาติที่มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนนักศึกษาชาวต่างชาติการใช้นวัตกรรมใหม่ควบคู่เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์กว่า 34 ประเทศ และที่สำคัญคือความร่วมมือกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะทักษะสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน เกิดความพร้อมก่อนการทำงานในบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในตลาดแรงงานซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนสังคมและประเทศได้

อีกทั้งตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายฐานความแข็งแกร่งด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 300บริษัท อาทิ บีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ป ประเทศไทย, ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง, หอการค้าไทย - อิตาเลี่ยน, Cartoon Club Media, ECCO Thailand, Foodpanda, G-Able, Holiday Inn, Hubvisor, Index Creative Village, Maybank Kim Eng, MCOT, SrithaiSuperware,  SANET (Thailand),Impact Exhibition Management, L’Oreal Thailand เป็นต้น  อีกทั้งมีการนำเสนอและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ จึงทำให้ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กรบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป มีเครือข่ายการผลิต 30 แห่งใน 14 ประเทศ ครอบคลุมทั่วโลกเป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดรถยนต์โลกที่สามารถแชร์ให้นักศึกษาแสตมฟอร์ดได้รู้ข้อมูลแนวโน้มของตลาดรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นแนวคิดของบีเอ็มดับเบิลยู เรื่อง ACES คือ Autonomous ที่เชื่อว่าโลกเปลี่ยนไปรถยนต์จะสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ Connectivity การเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีElectricคือเทรนด์ของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและ Sharing Services ที่จะเป็นที่นิยมมากขึ้นซึ่งความรู้ด้านธุรกิจที่ทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ในการปรับตัวทางธุรกิจให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวทันอนาคต

นายนรุตม์ บุญประเสริฐผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยภาคอุตสาหกรรมได้นำนวัตกรรม AI (เอไอ) ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทำงานพนักงานบริษัทจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือด้านใดด้านหนึ่งแต่จะต้องปรับตัวได้เร็ว ทำงานได้หลากหลาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่รอบตัว รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีData Analyticsการใช้ข้อมูลและนำมาวิเคราะห์รู้จักการใช้ Social Platformsมีความยืดหยุ่น และมีความเข้าใจในธุรกิจ สำหรับบัณฑิตแสตมฟอร์ดที่ทำงานที่ยูนิลีเวอร์นั้นมีความโดดเด่นในด้านของภาษาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และเนื่องจากหลักสูตรมีการฝึกงานประมาณ 1 ปีดังนั้นการจ้างบัณฑิตแสตมฟอร์ดจึงเหมือนได้พนักงานที่มีประสบการณ์มาแล้ว 1 ปี

นายมิเคเล โทเมอา เลขาธิการหอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางหอการค้าไทย – อิตาเลี่ยนรับนักศึกษาฝึกงานเป็นคนไทย30% และต่างชาติ 70% สำหรับนักศึกษาแสตมฟอร์ดมีความได้เปรียบด้านการสื่อสารและ การใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติและสำเนียงที่หลากหลายของผู้คนจากหลายๆชาติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในด้านการสื่อสาร พร้อมกันนี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงาน คือ การผลักดันให้นักศึกษากล้าออกจาก Comfort Zoneทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังต้องมีความรู้ด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง, ออนไลน์มีเดีย ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาทำให้เข้าใจและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับลูกจ้างในศตวรรษที่ 21

สำหรับผลสำรวจการจ้างงานของบัณฑิต ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2560 แสดงให้เห็นว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษามากกว่า 74% ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในตลาดแรงงาน, กว่า 35% ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้งานก่อนเรียนจบ โดยเฉพาะการได้รับข้อเสนองานในระหว่างการฝึกงาน สิ่งที่นายจ้างมองหาและชื่นชมบัณฑิตของม.นานาชาติแสตมฟอร์ดนั้นคือ ทักษะความเป็นลูกจ้างยุคใหม่ที่ควรต้องมี ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าวิธีการสอนของม.นานาชาติแสตมฟอร์ดนั้นสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นให้กับบัณฑิตได้เป็นอย่างดี

นอกจากหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่นำไปใช้จริงในการทำงานได้ทันทีของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท(MBA) อีกด้วย

อาจารย์สาวิตรี สันติพิริยพร ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการอาชีพและความสัมพันธ์ภาคอุตสาหรรมม.นานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า แสตมฟอร์ดได้จัดงานStamford Networking Night ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งตัวแทนพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมกว่า 40 บริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาการและด้านธุรกิจ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายในการฝึกงานและสมัครงานพร้อมยกระดับการศึกษาไทยด้วยการเชื่อมโยงภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
-   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่กรุงเทพ (วิทยาเขตพระรามเก้าและศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส) และหัวหิน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง 70% ของคณาจารย์ มาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อเพิ่มโอกาสและมาตรฐานทางการศึกษาในระดับโลกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

-   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สองภาษา และภาษาไทยโดยมีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stamford.edu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุภกานดา ทองบุญรอด  โทร: 061-823-7242,
Email: supakanda.tongboonrawd@stamford.edu   
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด (มหาชน)
คุณจิตต์สิริ (เอ๋หมวย) :083 9896769 jg@index-creative.com line ID: Glinboonnak
คุณวรินทร (ซิน) :0839896901 ans@index-creative.com line ID: cin Varinthorn
คุณกฤษฎา (เอ) :083 989 6813 ksw@index-creative.com line ID: @A_Devil
« Last Edit: September 14, 2018, 09:17:09 PM by MSN »

MSN on September 14, 2018, 09:11:53 PM

Stamford and industry partners


Stamford International University and Industry Partners Strategize to Unleash Graduate 4.0’s Potential in New Global Employment Markets
A Roundtable Discussion


Stamford International University, which has shaped the careers of students from more than 100 countries over the past 23 years,took its goals a few steps further by creating an industry engagement platform with its industry partners. The goal of building the new platform is to understand first-hand the expectations and challenges faced by top recruiters and industry leaders seeking to build strong talent pipelines.

The Employer Roundtable was attended by industry partners, the media and Stamford representatives. During the session, Stamford’s leadership and career experts discussed theways teaching and learning can be recalibrated for even stronger student outcomes, with the goal of preparing agile graduates who are able to seamlessly navigate roles in Thailand and globally.


Tim Bulow, the Chief Executive Officer of Laureate International Universities Thailand, Malaysia and Vietnam, talked about the university’s priority of working with industry partners to enhance numerous aspects of the students’ experience. “We have increased efforts to create the essential and necessary skills needed in workplaces today and in the future through joint activities such as co-developing courses based on market insights and trends, internship programs and industry projects. We have also established Industry Advisory Boards to help drive these efforts.”

At Stamford, with students from more than 100 countries, an international community learns together. The use of English communication in the exchange of culture, the use of innovative technology in teaching and learning, the experience of faculty members from more than 34 countries and the collaboration with industry partners,cultivate the skills ofgraduates so they are job-ready in both Thai and internationalenvironments. Theirgraduates’ starting salary is consistentlyhigher than the market average. What usually comes with good employment is the power of earning that can transform lives. When students succeed, countries prosper and societies benefit because the graduates are prepared and motivated to make a positive sustainable impact in the community.

Mr Bulow said, “Every year we assess our graduate employability outcomes. The latest results show that 74% of our graduates have a higher starting salary than the market average. We also monitor how quickly our graduates can get a job and we are proud that 35% of our graduates were offered jobs even before they graduated. Many of the students received job offers because of their good performance during the internship process. This demonstrates that our program offerings and the way we teach has equipped the students with the necessary knowledge and skills to graduate job-ready.”

“What we have heard from employers is that our graduates have the critical soft skills modern employers seek, including communication, leadership, problem solving, critical thinking and project management. We are pleased with the results because it clearly shows that our waysof teaching and learning, the collaboration with industry, the result-based learning from real experience and the international environment at Stamford,give the outcomes we seek.”

For the last 23 years, Stamford has continuously improved its curriculum and student quality to be consistent with the needs of the labour market. In particular, over the past two years, the university has expanded its network base with more than 300 industry partners such as BMW Group Thailand, Unilever Thai Trading Limited, Thai - Italian Chamber of Commerce, Cartoon Club Media, ECCO Thailand, Foodpanda, G-able, Holiday Inn, Hubvisor, Index Creative Village, Maybank Kim Eng, MCOT, SrithaiSuperware, SANET (Thailand), Impact Exhibition Management, L’Oreal Thailand and many more leading companies.


Mr. Krisda Utamote, Director Corporate Communications BMW Group Thailand said, "The BMW Group has 30 production sites in 14 countries around the world. Having world-class car manufacturing and marketing knowledge that can be shared with Stamford students is of immense benefit. They can learn from our advanced business knowledge and the trends of the ever-changing automobile market, such as BMW's ACES concept which consists: Autonomous, Connectivity, Electric, and Sharing Services. We can help students develop a vision for business adaptation in order to keep pace with the future.”

Mr.Narut Boonprasert, Talent Advisor, Unilever Thai Trading Ltd., said, “The world is changing rapidly as industry adopts and innovates with its use of AI (Artificial Intelligence). Employees need to be not just professional but also agile and able to adapt quickly. It is necessary to consistently learn new things including the latest innovations and technology. In particular, the use of Data Analytics technology, and the use of social platforms. Additionally, they will need to have agood  understanding of business. Hiring a fresh Stamford graduate is like having an employee who already has a year of experience due to an internship-focused curriculum structure at Stamford.”

Mr. Michele Tomea, Secretary General of the Thai-Italian Chamber of Commerce, said, “The Thai-Italian Chamber of Commerce has Stamford interns that are 30% Thai and 70% foreign students. Stamford students havegood English skills and an understanding of multiculturalism and the diverse accents of people from many nations, which is a key to communication. The important thing in developing a student’s potential is that they need to be ready to work. We have to push the students out of their comfort zone for them to learn new things. They also have to possess knowledge of online marketing, online media, and be able to understand and adapt to the rapidly changing world of technology. These are all essential skills for the 21st century.”

Mr Bulow added, “Over the years, we have received growing interest in our offerings and ways of educating, from businesses, industry and other countries. In addition tothe Rama 9 Campus where we offer international and bilingual undergraduate programs, the Asoke Campus Learning Center has been established to facilitateworking adult programs like an MBA. The Stamford MBA is recognized internationally for thequality of the program;it isin high demand and has even, for example, been delivered in Yangon, Myanmar by our international lecturers from Bangkok. Our HuaHin campus has offered international programs in addition to its bi-lingual bachelor’s degree programs and Thai bachelor’s and master’s degree programs for working adults, with considerable interest from both domestic and international prospective students.”

Stamford recently organized a Stamford Networking Night for faculty members, students, and more than 40 industry partners to exchange business ideas, knowledge and contacts. It also provided an opportunity for its students to build a network of internships and prospective employers. This is to strengthen the Education - Industry Linkage pillar of the university’s mission, which is essential in building strong employability outcomes.

About Stamford International University
Stamford International University is a dynamic and rapidly growing institution that opened its first campus in HuaHin in 1995. It then established its Rama IX Campus in 2009 and the Asoke Campus Learning Center in 2015. In 2012 Stamford became a member of the Laureate International Universities network. The university now has over 4000 students from over 100 countries.

Stamford International University offers undergraduate and postgraduate degrees in International, Bilingual, and Thai programs, covering fields of study including business, hospitality management, communication arts, creative media design, information technology and public administration.

To learn more, visit www.stamford.edu.
« Last Edit: September 14, 2018, 09:16:02 PM by MSN »