happy on September 12, 2018, 08:11:01 PM
เชิญชวนพี่น้องภาคใต้เที่ยวงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอิสานใต้” สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว
13 – 16 ก.ย.นี้ ณ เซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช


                         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร อำนาจเจริญ และสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอิสานใต้” ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่กล่าวว่า  “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสู่สากล” ในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ที่ยังคงสืบสานวิถีชีวิตและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมแบบพื้นเมืองอันงดงาม ซึ่งปัจจุบันสินค้าข้าวหอมมะลิได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ให้ความสำคัญผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การกระจายสินค้า และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค โดยในงานนี้นอกจากข้าวหอมมะลิแล้ว ยังมีสินค้า OTOP ของจังหวัดยโสธร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายในงานนี้ด้วย

                         ขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน ร่วมงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอิสานใต้” ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว พร้อมชมการแสดงต่างๆ พร้อมกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กันยานี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช