wmt on September 05, 2018, 02:28:46 PM
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบการกำหนดเขต ๒๖ พื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเต็มรูปแบบ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๑ พื้นที่ หลังจากที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เคยประกาศกำหนดเขตพื้นที่ฯ ไปแล้วโดย ความเห็นชอบของรัฐมนตรี จำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมขนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด และอยู่ระหว่างการนำเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ อีก ๑ พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมเป็น ๒๖ พื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒551 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองรอง เป็นการขยายพื้นที่การท่องเที่ยวออกไปสู่เมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้บุคคลผู้เป็นรากฐานหลักของท้องถิ่นนั้น ๆ ที่เรารู้จักกันในนาม “ปราชญ์ชาวบ้าน” หรือบุคลากรรุ่นใหม่ของท้องถิ่นที่เราเรียกกันว่า “เจ้าบ้านที่ดี” หรือ “เจ้าบ้านน้อย” ซึ่งมิได้มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดให้เป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมาย ให้ชุมชนสามารถดำรงอัตลักษณ์ของตนเอง กระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในท้องถิ่น ก่อให้ชุมชนเกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืน   

ในครั้งนี้ภายหลังจากที่ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เห็นในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๑ พื้นที่ แล้วในขั้นตอนต่อไป กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้นำเสนอรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อท่านรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ ต่อไป ซึ่งคุณสมบัติที่บุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชนจะได้รับการยกเว้น ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ปลัดพงษ์ภาณุ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเมืองรอง อีกทั้งให้คนในท้องถิ่นได้เป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างเต็มภาคภูมิและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดเขตพื้นที่ฯ วันนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ถูกนำมาใช้เพื่อท้องถิ่น หรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รักถิ่นฐานบ้านเกิด มีขวัญกำลังใจในการสืบทอดความรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแผ่นดินถิ่นเกิดของตนเอง และอยากจะเชิญชวนให้ชุมชนหรือท้องถิ่นต่าง ๆ ที่สนใจเข้ามาสมัคร ยื่นคำขอเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และความแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
« Last Edit: September 06, 2018, 05:56:44 PM by happy »

wmt on September 05, 2018, 02:31:17 PM
กรมการท่องเที่ยว เร่งเตรียมความพร้อมผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมรายได้ชุมชน ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เห็นชอบในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๑ พื้นที่ ซึ่งเมื่อขั้นตอนการกำหนดเขตพื้นที่ฯ ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะมีพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมจำนวน ๒๖ พื้นที่ กรมการท่องเที่ยว ได้มีการเตรียมการดำเนินการภายหลังจากมีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ฯ แล้ว โดย กรมการท่องเที่ยวจะเข้าไปช่วยอบรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นให้แก่ ผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ กฎระเบียบที่จำเป็น การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น

โดย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ยังเปิดเผยอีกว่า ภายหลังจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ แล้ว กรมการท่องเที่ยว จะได้ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ได้ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศกำหนดฯ ให้กับบุคลากรในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนี้ จะสามารถออกให้ได้ในกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดให้การท่องเที่ยวในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ มีความเข้มแข็ง นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้ว กรมการท่องเที่ยว ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน  ในการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี เป็นต้น  รวมถึงในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ด้านการทำการตลาด การบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

อีกทั้ง กรมการท่องเที่ยว ยังตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง ดำรงอัตลักษณ์ของชุมชน หรือท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ไว้ให้บุคคลรุ่นต่อไป และเป็นที่รับทราบแพร่หลายไปยังนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง
      
ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีความสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ยื่นคำขอมายังกรมการท่องเที่ยว ได้ที่ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2214 1387 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.tourism.go.th
« Last Edit: September 05, 2018, 02:33:09 PM by wmt »