happy on July 11, 2018, 10:00:17 PM

                      คณะเอกอัครราชทูตกว่า 25 ประเทศ ตอบรับคำเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บินตรงเข้าร่วมในโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” ใน 5 เส้นทางตัวอย่าง อาทิ โครงการเกษตรวิชญา จ.เชียงใหม่, โครงการ 1 ไร่แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ทหารบก จ.ราชบุรี, โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ. ระยอง และ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย จ.บุรีรัมย์ ที่เหล่าคณะทูตจะลงพื้นที่ในระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kingwisdom