happy on July 11, 2018, 07:59:27 PM
“เกษตรโคราช” จัดงานวันมันสำปะหลังโคราช 2561
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมันสาปะหลัง

                     จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมาย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินงานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 “Korat Tapioca Fair 2018” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มวันที่9 ถึง13 กรกฎาคม 2561 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา โคราช


นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

                     นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “มันสำปะหลัง เป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่าง ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 14,000 ล้านบาท แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา เช่น เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตมันสำปะหลังให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งผู้ประกอบในจังหวัดนครราชสีมา มีความต้องการผลผลิตมันสำปะหลังประมาณ 12 ล้านตัน   

                     ในปี 2561 เพื่อให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาในด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาดำเนินกิจกรรมการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นก็คือ เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตมันสำปะหลังให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สามารถสร้างอำนาจต่อรองด้านราคา และแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำได้ ภาครัฐและเอกชนสามารถจัดทำฐานข้อมูลการผลิต การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง”


นายวิบูลย์  ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา


                     การจัดงานวันมันสำปะหลังโคราช 2561  “Korat Tapioca Fair 2018” เกิดขึ้นจาก จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมาย และ อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก ในการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นพลังงานทดแทน ด้วยการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต และ คุณภาพมันสำปะหลัง รวมถึงการส่งเสริมการตลาดสินค้า และผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในงาน พบกับ นวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และสามารถนำเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไปปรับใช้ได้ โดยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การแปรรูปผลผลิต แสดงเครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร ประกวดมันสำปะหลังประเภทหัวใหญ่และคุณภาพ ตลาดเกษตร ตลาดประชารัฐ จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมา