happy on July 02, 2018, 05:20:29 PM
“ลมหายใจไร้มลทิน” สนับสนุนการแข่งขัน “ANTI เตะโกง”


                     เจริญ อยู่คุ้มญาติ เลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล "ANTI เตะโกง" ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

###

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ    โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
รองชนะเลิศ   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
อันดับที่ 3    โรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค กรุงเทพฯ


###

ข้อมูลการแข่งขัน

                     จัดขึ้นจากความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา และชมรมลมหายใจไร้มลทิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับการสนับสนุนโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน