MSN on March 22, 2018, 02:14:58 PM
ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในการเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 36  ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร, นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์  รองอธิบดีกรมอาเซียน, นายสาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2 ร่วมทำพิธีเปิด

เนื่องด้วยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้ง จะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ มาแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

ในปีงบประมาณ 2560  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับ ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยจะจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับ ห้องสมุดอาเซียน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ทั่ว ประเทศ  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคม อาเซียนต่อไป 

สามารถติดตามกิจกรรมของโครงการห้องสมุดอาเซียน 2017 ได้ทาง  www.aseanlibraryroomthailand.com  รวมถึง Facebook , Instagram , Twitter : aseanlibraryroomthailand

ติดต่อประสานงาน คุณอิษอร  064-232-4646 itsaorn@creativepointad.co.th
« Last Edit: March 22, 2018, 02:25:38 PM by MSN »