news on December 13, 2017, 10:44:21 PM


ทีเส็บชู “สมาร์ท วิลเลจ” กระตุ้นกลุ่มองค์กรจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศ ปั้น 4 ชุมชนต้นแบบดึงเอกชนและกลุ่มสตาร์ทอัพสร้างกระแสผ่านดิจิทัล


คุณสริตา จินตกานนท์ ผู้ชำนาญการทีเส็บ


13 ธันวาคม 2560 กรุงเทพฯ: ทีเส็บชูโครงการ “สมาร์ท วิลเลจ” กระตุ้นกลุ่มองค์กร (Corporate) จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในประเทศมากขึ้น จับมือ 4 พันธมิตรเอกชน นำร่องลงพื้นที่ 4 ชุมชนต้นแบบ ที่มีศักยภาพรองรับกิจกรรมไมซ์ นอกเหนือจากเมืองไมซ์ซิตี้ พร้อมดึง 11 บริษัทสตาร์ทอัพใช้ดิจิทัลแพลทฟอร์มเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนหวังสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจไมซ์ในประเทศเกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งยังต่อยอดศักยภาพและความสามารถของกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์หลักของประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ
กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทีเส็บ ในฐานะตัวแทนของภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการ Smart Village (สมาร์ท วิลเลจ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทองค์กร(Corporate) เดินทางไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของบริษัท(Company Outing) และกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR trip) ในพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพนอกเหนือจากไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 จังหวัด (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยาและขอนแก่น) ซึ่งจังหวัดอื่นๆ ของไทย ยังมีศักยภาพ มีกิจกรรมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรม วิถีชีวิต รวมทั้งผลิตผลสินค้าของชุมชน ที่สามารถพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นซัพพลายที่ดีแก่การจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งในรูปแบบเชิงธุรกิจและสัมมนา ซึ่งจะเป็นการกระจายโอกาสสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน จากการประสานความมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน ขณะเดียวกันยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

“ทีเส็บได้คัดเลือก 4 ชุมชนต้นแบบสำหรับโครงการSmart Village ที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายไมซ์ในประเทศ มีศักยภาพรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่สามารถรองรับลูกค้าองค์กรขนาด 20 คน ขึ้นไปได้ และต้องเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาทางด้าน Smart Village 4  มิติ ได้แก่Smart Culture มีมิติความล้ำทางวัฒนธรรมหรือรากฐานของชุมชนจากการที่ได้ผสมผสานกับนวัตกรรมจนกลายเป็นเสน่ห์ใหม่ของท้องถิ่น Smart Community สามารถนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและก่อเกิดความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน Smart Experienceเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ หรือเป็นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์แบบเดิม  และ Smart MICE มุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของชุมชน มีการดีไซน์ต่อยอดสร้างสรรค์จากประสบการณ์แบบเดิม รวมถึงนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นจุดหมายที่น่าสนใจ ซึ่งจากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ทำให้ทีเส็บได้เล็งเห็น 4 ชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1.) ชุมชนสวนผึ้ง จ.ราชบุรี 2.) ชุมชนปากแพรก จ.กาญจนบุรี 3.) ชุมชนดอยแม่สลองนอก จ.เชียงราย และ 4.) ชุมชนวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาและได้มีการเชิญพันธมิตรเอกชนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ขณะเดียวกันเพื่อยกระดับชุมชนไปในทิศทางที่ SMART ขึ้น จึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือโดยได้รับการสนับสนุนจาก 11 กลุ่มสตาร์ทอัพ ให้ชุมชนดังกล่าวเป็นจุดหมายไมซ์ใหม่ที่น่าสนใจแก่ตลาดกลุ่มบริษัทองค์กรเอกชนในประเทศไทย ทั้งนี้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด “Co-Creation”อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างสรรค์ผลผลิตทางความคิดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจไมซ์โดยแบ่งการทำงานร่วมกันเป็น 4 ทีม ประกอบด้วย

1.) ชุมชนสวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับHappy Famers, Take me Tour และ Tickettail

2.) ชุมชนปากแพรก จ.กาญจนบุรี โดย กรุงศรี ฟินโนเวต และ Trippacker, ZipEvent และ Local Pillow

3.) ชุมชนดอยแม่สลองนอก จ.เชียงราย โดย บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) และ Local Alike, VT Thai และ Penguint

4.) ชุมชนวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดย The AIS Startup และ Hivesters, Veget Daily และ ZipEvent

ด้านผู้แทนจาก 4 บริษัทเอกชนที่เป็นพันธมิตรในการร่วมดำเนินโครงการ ได้แสดงความคิดเห็นหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วโดย นายกิตติเชษฐ์ สถิตนพชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ความพิเศษของโครงการ Smart Village นั้นนอกจากจะได้ให้ทริปดีๆ เป็นของขวัญแก่พนักงานแล้ว ยังได้ให้สิ่งดีๆ ตอบแทนแก่สังคม เป็นการให้ที่ได้รับทันทีการได้ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี อาทิ กิจกรรมทำเทียนหอม ปั้นดินเป็นของที่ระลึกกับชาวบ้านในชุมชน บายศรีที่หมู่บ้านกะเหรี่ยง หรือเก็บผักออร์แกนิคแบบสดๆ ทำให้ได้รับรู้ว่าชุมชนท้องถิ่นของไทยเรานั้นมีศักยภาพอีกมาก รอคอยให้เราไปค้นพบและต่อยอดด้วยนวัตกรรมและความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกันของทุกภาคส่วน”

นายแซม ตันสกุลกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม Company Outing จำเป็นสำหรับบริษัท เพราะเป็นครั้งเดียวในหนึ่งปีที่พนักงานจะได้สร้างความสนิทสนมกันผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยไม่คิดถึงเรื่องงาน ซึ่งช่วยให้การทำงานในอนาคตราบรื่นขึ้น การเข้าไปจัดกิจกรรมที่ Smart Village ณ ชุมชนปากแพรก จ.กาญจนบุรีทำให้ Company Outing น่าจดจำมากขึ้น อาทิการจัดเวิร์คช้อปร่วมกับชุมชนบนแพ ซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทำกิจกรรมจิตอาสากับช้างชรา และชมระบำไก่ตลอดจนการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ผ่านแอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพทำให้สะดวกมากขึ้น ทุกประสบการณ์ล้ำค่าเหล่านี้ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่มาพักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมล้ำสมัยร่วมกันอีกด้วย”

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ในโอกาสที่เริ่มเข้าสู่เทศกาลที่บริษัทต่างๆ เริ่มออกไป Company Outing กันอยากจะแนะนำอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจ คือ ชุมชนดอยแม่สลองนอก จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในโครงการ Smart Village ที่มีมากกว่าวิวสวย อากาศดี เหมาะแก่การทำTeam building ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีถักกำไลกับชาวอาข่า ได้เก็บยอดชาสดๆ พร้อมชมการแสดงท้องถิ่น อาทิ เต้นกระทุ้งไม้ไผ่ กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่สังคมต่อไป”

ส่วน ดร.ศรีหทัย พราหมณีหัวหน้าฝ่าย เอไอเอส สตาร์ทอัพ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“Smart Village ณ ชุมชนวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการนำจุดแข็งของทั้ง ภาครัฐ องค์กรเอกชนใหญ่ๆ สตาร์ทอัพ และ ชุมชน มาร่วมกันสร้างอนาคตให้ดีขึ้น ผ่านการออกไป Company Outing กันที่ชุมชนที่มีความพร้อม มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเวิร์คช้อป เพาะเห็ด ร่วมกันปลูกป่า พายเรือคายัค และได้นั่งเสวนากันภายใต้บรรยากาศสุดชิลที่โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว ประเทศไทยยังมีชุมชนดีๆ อีกมากที่น่าสนับสนุน ทั้งยังสามารถนำนวัตกรรมจากกลุ่มสตาร์ทอัพมาช่วยต่อยอดเศรษฐกิจของชุมชน สร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและสังคมด้วย”

“ภาพรวมการดำเนินงานนั้น นอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดให้ธุรกิจไมซ์แล้ว ผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต้นแบบ ต่างเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่สามารถสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าไมซ์ ในขณะเดียวกัน กลุ่มสตาร์ท อัพ ต่างก็สนุกกับการสรรหาวิธีโปรโมทชุมชน เพื่อดึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ออกมาเผยแพร่ โดยเฉพาะการโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook, Youtubeก็ยิ่งได้รับความสนใจ ส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทำให้ชุมชนดังกล่าวเป็นจุดหมายไมซ์ใหม่ที่น่าสนใจ ผู้แทนชุมชนเองก็จะยิ่งมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญที่สุดการบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีทั้งเพื่องานบริการอย่างการจองที่พักในชุมชนผ่านแอพลิเคชั่น หรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สินค้า บริการ สามารถสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของแต่ละชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมด้านการขายและตลาดให้แต่ละพื้นที่ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแก่ระบบห่วงโซ่ธุรกิจของประเทศ” นายจิรุตถ์ กล่าวโดยสรุปสำหรับ ภารกิจการแข่งขันโปรโมทชุมชน SMART VILLAGE  ครั้งนี้องค์กรภาคเอกชน และทีมสตาร์ทอัพที่ร่วมโครงการฯ จะต้องโปรโมทสื่อวิดีทัศน์ของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2560 โดยทีมที่สามารถสร้างการรับรู้ทางสื่อออนไลน์มียอด View, Like, Share, Comment  สูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะโดยทีมที่สามารถสร้างการรับรู้ทางสื่อออนไลน์มียอด View, Like, Share, Comment  สูงที่สุดได้แก่ ชุมชนปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอด View, Like, Share, Comment จำนวน 337,667 ครั้ง สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ  ได้ 1,069,501 วิวได้รับรางวัลอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ด้านภาพรวมการดำเนินงาน แคมเปญการแข่งขันโปรโมทชุมชน  SMART VILLAGE ได้รับความสนใจ สามารถสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้รวมทั้งหมด 4,070,953 วิว  ภายในระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลของโครงการ Smart Village ได้ที่เว็บไซท์โครงการฯ https://smartvillagecampaign.com/
« Last Edit: December 13, 2017, 10:53:27 PM by news »

news on December 13, 2017, 10:55:37 PM


TCEB launches pilot project on “Smart Village” to boost more corporate outing activities in domestic destinations

Four model communities have been identified under the project, while eleven start-up companies joined forces to create the digital trend by utilising creative platform to promote MICE activities at each of the Smart Village.คุณสริตา จินตกานนท์ ผู้ชำนาญการทีเส็บ


13 December 2017, Bangkok:  Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)or TCEB announced the latest cooperative project so-called “Smart Village”to encourage the corporate market to organise more company outing activities in different provinces across the country. The bureau said it has partnered with four large corporations conducting a pilot program in four model communities, while eleven start-up companies have participated in the mission to develop the digital platform to share the experiences and promote the local identities. The activity is part of the bureau’s task to enhance the country’s MICE industry which helps to generate sustainable economic development in the local economy. It is also a stage to encourage the growth of start-up business, recognised as one of the significant clusters under the government’s Thailand 4.0 Policy.

Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya President of TCEB
said that, in response to the strategic partnership under The Royal Thaigovernment’s Pracharath Policy that emphasises on strengthening the economic foundation of local communities. TCEB, a public organisation that is tasked with promoting and developing business events in Thailand, commenced the ‘Smart Village’ project to encourage the private companies to organise their corporate outing and CSR activities in different parts of the country. The project is aimed to promote MICE activities in those great potential provinces, apart from the MICE cities (Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya and KhonKaen). In nationwide, there are many emerging destinations with great potentials, for example, authentic cultural identity and outstanding local products, which could be developed into MICE products and services. These features can add more value and help to generate a sustainable income to the communities. The Smart Village project engages key stakeholders, Public-Private-People, which is in line with the Pracharath Policy.Also, it encompasses innovation and technologies, recognised as the country's development tools under Thailand 4.0 Policy.

TCEB has identified four model communities for the Smart Village project. They are located in the target areas for MICE development. Each community can cater corporate's outing activities, with a capacity of 20 participants in minimum. Above of all, they show great potentials which can be developed as the Smart Village project in four dimensions. Firstly, Smart Culture, an aspect of what makes their culture dynamic or a blend of the tradition and innovation in the way that creates a new charm of the community. Secondly, Smart Community, the ability to adapt and utilise innovation as a tool to enhance the cooperation among stakeholders. Thirdly, Smart Experience, the ability to offer a new experience or create a new approach to re-introducing a traditional experience. And lastly, Smart MICE, the ability to conduct activities which demonstrate their potential and readiness to serve the MICE customers. It includes the creativity in developing new experience as well as the use of innovation as a tool to promote the community as the attractive destination.  Meanwhile, the four chosen model communities are 1.)SuanPhueng Community in RatchaburiProvince2.)PakPhraek Community in Kanchanaburi Province 3.)DoiMae SalongNok Community in Chiang Rai Province and 4.)Wang Nam Khiao Community in Nakhon Ratchasima Province.  Also, TCEB had invited alliances from the private sector to join the project; the four leading corporations are KrungsriFinnovate Co., Ltd., Tipco Foods Public Company Limited, TV Thunder Public Company Limited, and Advanced Info Service Public Company Limited.Furthermore, eleven start-up companies were invited to join this project to support the local communities with innovation and technologies. The significant part of the mission is to develop the community’s profiles in the “SMART”direction and attract the corporate market. This project is designed under the concept of “Co-Creation” which is a collaborative effort from all sectors. Of those alliances, four teams have formed to join the contest and create innovation to add value to the MICE industry. These teams are:

1.) SuanPhueng Community in Ratchaburi ProvincebyTipco Foods Public Company Limited together withHappy Famers, Take me TourandTickettail.

2.) Pak Phraek Community in Kanchanaburi ProvincebyKrungsri Finnovate Co., Ltd.together with Trippacker, ZipEventandLocal Pillow.

3.) DoiMae SalongNok Community in Chiang Rai Province byTV Thunder Public Company Limitedtogether withLocal Alike, VT ThaiandPenguint

4.)Wang Nam Khiao Community in Nakhon Ratchasima Province byAdvanced Info Service Public Company LimitedandHivesters, Veget DailyandZipEvent.

Mr.KittichetSathitnoppachai, Tipco Foods Public Company Limited Marketing Director said,“What makes Smart Village special is not only just a great company outing activity but a meaningful way to give back to the society. It is the giving which we can experience the immediate responses.  By having had the chance to visit SuanPhueng Community in Ratchaburi Province, we had a great opportunity to jointly conducted activities with the locals. For example: making scented candles, making souvenirs from clay, joining the blessing ceremony at the Karen tribe’s village, and picking up farm-fresh and organic vegetable from the local produce. These activities revealed the great potentials of local communities in Thailand, which await to be discovered and further developed through innovation and collaborative effort from all stakeholders.”

Mr. Sam Tanskul, Krungsri Finnovate Co., Ltd. Managing Director said, “Company outing is one of the essential activities of the organisation. It is the only time of the year when staffs can develop their colleague relationship through creative activities without thinking about their work. The event can help to create a smooth workflow in the future.  By organising activities at the Pak Phraek Community in Kanchanaburi Province, it had made our company trip even more memorable. Our experiences during our outing include: organising a workshop with the local community on a raft, learning local history, conducting volunteer activities to take care of old elephants, and watching the chicken dance.  Meanwhile, the smartphone application, which created by the start-up companies, has made everything more convenient for us whether to search for tourist attraction or accommodations All of these valuable experiences had helped us to achieve the trip's objectives which were not only to enjoy the leisure time but to create innovative activities with the local community.”

Mr.NatakritWannapinyo, TV Thunder Public Company Limited, Vice President of Business Development Division said, “In the occasion that companies are starting to organise the company outings, we would like to recommend DoiMae SalongNok Community in Chiang Rai Province as the destination. This Smart Village model community not only offers beautiful scenery with perfect weather but a perfect place to conduct team building activities where participants can also learn about local’s tradition.  Activities that the community offers are such as making the bracelet with Akha tribe, tea-leaf picking, and watching traditional performances.   All of these experiences had made such a great inspiration for us to produce quality and valuable works for the society.”

Dr.SrihathaiPrammanee, Advance Info Services Public Limited Company (AIS), Head of AIS The StartUp said, "The Wang Nam Khiao Community in Nakhon Ratchasima Province is an excellent model for Smart Village project. The collaborative program showcases the strengths of public organisations, leading corporations, start-up companies, and local communities, which jointly create a better future together. Through the recent company outing activity, we had explored the readiness of Wang Nam Khiao Community and enjoyed many interesting activities, for example, a workshop, mushroom growing, afforestation activities, kayaking, and a small talk amid relaxing atmosphere at the Wang Nam Khiao Coffee Roasting Factory.  In Thailand, there are many local communities with great potentials. The innovation from the start-up companies can help them to develop the local economy, which will create a better future for the communities and the society.”

“In the overall picture, besides the benefit regarding the value added of the MICE industry, the Smart Village project has created opportunities for participants to have a direct experience and learn about the potentials of these communities which include their capability to conduct creative activities and response to the needs of MICE customers.  Meanwhile, the start-up companies have enjoyed their mission to create the innovative way to promote these communities. They introduced the uniqueness of each community through the online platform including Facebook and YouTube and gained a great response from the audience. This project encourages local communities to apply the knowledge-based operation and promote creativity, innovation, and cultural identity. These essential elements can make their community to become an interesting MICE destination.  As for the local community, their representatives are also proud of the value added of their region. It helps to motivate and strengthen the community with the sustainability.Moreover, the Smart Village project underlines the integration of technologies. The mobile application is utilised as a reservation tool for accommodation and a communication channel to promote the community’s products and services.  It offers the fastest and direct way to create the awareness of each destination to the target audience.  The online platform helps the communities to add value to their local economy, creating stability, prosperity, and sustainability to the country’s economic chain.”Mr. Chiruit concluded.The promotional activities of four model communities under the Smart Village project have been carried out in the competition format. All of the four teams had to compete in a mission to promote and create the awareness of the Smart Village through the online channels. The winning team, which has gained the most views and engagement during 1-20 November 2017, is the Pak Phraek Community in Kanchanaburi Province with 337,667 ofViews, Likes, Shares, and Comments. They promoted the awareness of the project through different online channels and received a total of 1,069,501 views. The team has won the top prize, which includes electronic devices worth more than 100,000 Baht together with the honour award plaque.In total, the Smart Village's pilot project received 4,070,953 views within the three-week-long period. For more information about the Smart Village project, visit https://smartvillagecampaign.com

For further information, please contact: Corporate Communications Division, Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)
 
« Last Edit: December 13, 2017, 10:57:50 PM by news »