MSN on November 03, 2017, 02:30:03 PM
EEC Kids Camp - เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลกกับ EEC   โครงการ EEC Kids Camp - เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลกกับ EEC เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังให้เด็กในพื้นที่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ได้เรียนรู้ความหลากหลายในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาทักษะ ของตนเองและทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นใน ตนเอง มีภาวะความเป็นผู้นำที่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าสู่การต่อยอดการ เรียนรู้ในด้านต่างๆ จากตนเอง สู่สถานศึกษา และสังคม   

ที่สำคัญ คือ กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงโอกาสในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นในพื้ นที่ EEC ทั้งด้านยุทธศาสตร์การ ลงทุนที่รองรับความพร้อมของโครง สร้างพื้นฐาน และตอบสนองทุกรูปแบบของการใช้ชี วิต ทั้งคนรุ่นปัจจุบัน และเด็กที่ กำลังเติบโตขึ้น อันเป็นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยต่อยอดให้ เด็กร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

การสมัครร่วมกิจกรรม
- คุณสมบัติผู้สมัคร : เด็กที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในสถานศึกษาภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
- ผลงานผู้สมัคร : ข้อเขียนด้วยลายมือตนเอง และ/หรือวาดภาพ ภายในแนวคิด “EEC ในความคิดของฉัน”
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4
- วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครให้ครบด้วย พร้อมแนบรูปถ่าย และผลงานของผู้สมัคร ผ่านทางเว็บไซต์
www.motherandcare.in.th หรือ www.eeco.or.th หรือดาว์นโหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูล สแกนส่งพร้อมกับ
รูปถ่าย และผลงานของผู้สมัคร ทางอีเมล eeckidscamp@gmail.com

ผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดสมอง พัฒนาอัจฉริยภาพ กับประสบการณ์นอก
ห้องเรียน ใ นพื้นที่ EEC เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โ ดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้พื้นที่ใน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสังคม และการเสริม
สร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

• Explorer : การเป็นนักสำรวจ เพื่อรู้จักทั้งตนเอง และสังคม และสภาพแวดล้อม ได้แก่
- การจัดปฐมนิเทศ และรู้จักเพื่อนใหม่
- รู้จักตนเอง ท้องถิ่นที่อยู่ และจังหวัดที่อาศัยอยู่
- การสำรวจสภาพแวดล้อม จากแผนที่ และการพื้นที่จริง โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
- สร้างกระบวนการให้เด็กสังเกต เรียนรู้ จดจำ และบันทึกในรูปแบบต่างๆ

• Environment : การเป็นนักสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่
- รับรู้ถึงระบบนิเวศน์ที่สิงมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกัน
- การทำลายสิ่งแวดล้อมก่อผลกระทบด้านต่างๆ อย่างไร
- ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

• Creative : นักสร้างสรรค์ ตลอดกระบวนที่ทำในค่าย นอกจากเด็กจะเป็นนักสำรวจ และนักสิ่งแวดล้อม
แล้ว กระบวนการที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จากการต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของตนเอง หรือเพื่อร่วมค่าย เพื่อการพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น/ภูมิภาคที่อาศัยอยู่

2. ระยะเวลา : จำนวน 3 วัน 2 คืน (ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560)

3. สถานที่ : พื้นที่ภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา) ตามที่โครงการฯ กำหนด

หมดเขตรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 085 931 0404 , 02 241 8000 ต่อ 587, 588
Website: www.eeco.or.th , www.motherandcare.in.th, facebook/mohterandcare
Email : eeckidscamp@gmail.com
« Last Edit: November 05, 2017, 12:05:45 PM by MSN »