Facebook on March 21, 2017, 08:35:36 AM
หนังสือใหม่:ท่องแดนพินอินแสนสนุก          ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาที่ขึ้นชื่อว่าทรงอิทธิพลและแพร่หลายไปทั่วโลก สำหรับเด็กๆ การเรียนรู้ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น เป็นเรื่องที่ควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยภาษาจีนนั้นได้ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการสื่อสาร การติดต่อธุรกิจ การศึกษา หรือเพื่อความบันเทิงก็ตาม ซึ่งหากจะเริ่มเรียนรู้ภาษาจีนให้แตกฉาน ก้าวแรกที่ควรเริ่มศึกษาเป็นขั้นพื้นฐานคือการจดจำพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการออกเสียงภาษาจีนอย่างถูกต้อง ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนภาษาจีนพื้นฐานง่ายและสนุกมากขึ้น คือการใช้ตัวอักษรโรมันหรือพินอิน ซึ่งเป็นระบบในการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน มีเครื่องหมายกำกับการออกเสียง ทำให้เข้าใจและออกเสียงได้ง่าย ช่วยให้จดจำศัพท์แม่นยำขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเรียนภาษาจีน

          สำนักพิมพ์ทองเกษม จึงได้จัดทำหนังสือ "ท่องแดนพินอินแสนสนุก" ในรูปแบบของสื่อเสริมทักษะทางภาษา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียง ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาจีนที่มีมากกว่า 300 คำ พร้อมคำแปลภาษาไทยและภาพประกอบสวยงาม รวมถึงกิจกรรมท้ายบทที่ท้าทายให้ทุกคนร่วมกันไขปริศนาแสนสนุกเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาได้อย่างไม่รู้เบื่ออีกด้วย

          หนังสือเสริมทักษะทางภาษาเล่มนี้ มุ่งหวังในการส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาจีนให้กับผู้เริ่มเรียนภาษาจีนเบื้องต้น มีแผ่น Audio CD ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกออกเสียงพินอินตามไฟล์เสียง ที่ออกเสียงภาษาจีนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมกับเพลงพยัญชนะและเพลงสระให้ฝึกร้องฝึกออกเสียงอย่างสนุกสนานเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งการสื่อสารและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป