Facebook on August 29, 2016, 03:52:56 PM
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง          บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล เล่มนี้เขียนขึ้นโดยเน้นการอธิบายเนื้อหาและที่มาของสมการ พร้อมตัวอย่างการคำนวณที่หลากหลาย อธิบายเป็นขั้นตอน สามารถศึกษาและฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรสภาวิศวกร ครอบคลุมหลักสูตรของทุกสถาบัน

          เนื้อหาของตำรา การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย การแทนระบบไฟฟ้ากำลังด้วยวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน สมการระบบไฟฟ้ากำลังและการวิเคราะห์ การศึกษาและการควบคุมโหลดโฟลว์ การวิเคราะห์ฟอลต์แบบสมมาตร การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร การทำงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวนและอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นในระบบไฟฟ้ากำลัง การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง และ การต่อลงดิน ทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยคำตอบการคำนวณ เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์

          หนังสือเล่มนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ SE-ED B2S นายอินทร์ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com