Facebook on July 21, 2016, 02:26:48 PM
หนังสือออกใหม่:สนุกคัดเก่งศัพท์จีนโดยสำนักพิมพ์ทองเกษม          ภาษาจีนเป็นภาษาที่นิยมใช้กันทั่วโลก การส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาจีน จึงเป็นการวางรากฐานสำคัญสู่อนาคต เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันและก้าวทันกระแสโลก ในการเรียนภาษาจีนให้สนุกและจดจำได้ง่ายนั้น จำเป็นต้องรู้คำศัพท์พื้นฐานเพื่อสามารถดึงออกมาใช้งานได้ ดังนั้นสำนักพิมพ์ทองเกษมจึงได้จัดทำ หนังสือชุด "สนุกคัดเก่งศัพท์จีน" เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ภาษาจีนอย่างสนุกสนาน มีความสุข และเพลิดเพลินกับคำศัพท์พื้นฐานหมวดต่างๆ สามารถนำไปใช้ศึกษา ฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น

          สนุกคัดเก่งศัพท์จีน 1 ชุด มี 6 เล่ม นำเสนอคำศัพท์ 3 ภาษา จีน-ไทย-อังกฤษ โดยคัดสรรคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กๆ และผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนเบื้องต้นควรรู้ เพื่อฝึกคัดอักษรจีน และจดจำคำศัพท์ง่ายๆ ควบคู่ไปกับประโยคตัวอย่างง่ายๆ ที่เด็กๆ สามารถอ่านตามได้ รวมถึงภาพประกอบน่ารักๆ เพื่อให้สนุกกับการระบายสีอย่างเพลิดเพลิน

          เล่ม 1 นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข ขนาด ปริมาณ ตำแหน่ง ที่ตั้ง และคำกริยาพื้นฐาน
          เล่ม 2 นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย สมาชิกในครอบครัว และคำสรรพนาม
          เล่ม 3 นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเวลา ทิศทาง และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
          เล่ม 4 นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ และคำคุณศัพท์พื้นฐาน
          เล่ม 5 นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และฤดูกาล
          เล่ม 6 นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้าน และคำกริยาพื้นฐาน