happy on April 04, 2016, 03:25:59 PM
รมต.“วีระ”ยกงานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ระดับโลกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม “นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์” ผู้มีวินสัยทัศน์ก้าวไกลนำเอกลักษ์ศิปลวัฒนธรรมไทยประกาศก้องศักดาท้าชนระดับโลก พัฒนาการอย่างต่อเนื่องของระบบแบบแผนเชิงรุกด้านวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแห่งภูมิปัญญา สืบทอดเจตนาสร้างสรรค์มูลค่าของมรดกศาสตร์-ศิลป์-ศิลปินไทยทุกแขนงด้วยกุลยุทธ์ การปฏิบัติงานทุกอย่าง ๆบทบาทการกระทำอย่างชัดเจนในฐานะผู้นำคนต้นคิดด้านวัฒนธรรมไทยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร แห่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่ปลุกจิตสำนึกรักษ์จากคนไทยทั้งประเทศไดเป็นอย่างดี

โดย “นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์” ส่งเสริมกล่าวพร้อมเปิดตัวนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรมรักษ์ความเป็นไทย หลากหลายแขนง  เป็นผู้นำทัพสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านทุกประเภท เช่น การแสดงพื้นบ้านทุกแขนงทุกภาคของไทย  เล็งสนับสนุนส่งเสริม สร้างค่าให้คนไทยตระหนักถึงวิถีไทยซึ่งสามารถถ่ายทอดหรือเลียนวิถีชีวิตในบทบาทการแสดงพื้นบ้านที่มีมาช้านานเตรียมหนุนให้เป็นวัฒนธรรมส่งออกซึ่งสามารถสร้างค่า GDP  มารวมร่ายได้ให้กับประเทศยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป  นอกจากนั้นนโยบายหลักที่น่าสนใจอีกรอบอย่างคือกล่าวอาชีพบันเทิงกลุ่มศิลปินต่าง ๆ อย่างคณะหมอลำนั้นก่อให้เกิดการว่าจ้างงานมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายได้ซึ่งเหตุผลตามนโยบายหลักของท่านรัฐมนตรีนั้นคือรากฐานสำคัญที่ดีคือวัฒนธรรมไทย