happy on April 03, 2016, 06:18:38 PM


“อายเลเวล ไทยแลนด์  Eye Level Thailand”
สถาบันสอนเสริมคณิตศาสตร์และภาษา

บ. โกลเบิลวิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด แนะนำสถาบันการศึกษาเสริมสอนคณิตศาสตร์และภาษา ภายใต้ชื่อ “อายเลเวล ไทยแลนด์  Eye Level Thailand ” ชูเป็นสถาบันเรียนเสริมนานาชาติด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ชั้นนำ  ส่งหลักสูตรการสอนแนวใหม่แบบ Self-Directed Learning ฉีกความต่างที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จุดเด่นมุ่งเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  อายเลเวลมีครูเสมือนเป็นโค้ชแนะนำเท่านั้น เน้นการคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความชำนาญ ความคิดวิเคราะห์ ทัศนคติที่ดี และกิจกรรมกล้าแสดงออก  โดยมี 5 หลักสูตร ทุกหลักสูตรขับเคลื่อนพัฒนาเด็กแต่ละคนไปทีละก้าวพร้อมค้นพบวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกโจทย์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจหลักสูตรการเรียนการสอนสไตล์ “อายเลเวล” ได้รับการยอมรับหลักสูตรนี้ 21 ประเทศ มีกว่า 1300  ศูนย์ทั่วโลก  เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลระดับชั้นอนุบาล1จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น


ดร.พรชัย ศรีประไพ

                  ดร.พรชัย ศรีประไพ ที่ปรึกษา บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้นำเข้าสถาบันการสอนคณิตศาสตร์และภาษา Eye Level Thailand  เปิดเผยว่า  “ การนำแบรนด์ อายเลเวล มาประเทศไทย เพราะเล็งเห็นว่าเป็นสถาบันการศึกษาเสริมระดับอินเตอร์ ที่มีมุมมองแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ เป็นมุมมองการศึกษาสมัยใหม่ที่ได้ผลเพราะเน้นไปที่ผลสำเร็จของเด็ก และเป็นมุมมองที่พิสูจน์แล้วจากการที่ Eye Level ประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลกิจการคุณภาพอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง 15 ปีซ้อน”

                  “พอได้ศึกษาและเข้าถึงหลักสูตรนี้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ ด้านหลักสูตรการศึกษาและวิธีการเรียนการสอนที่รับประกันได้ว่า เด็กทุกคนจะประสบผลสำเร็จ เนื่องจากแนวทางของ Eye Level มีหลักสูตรการสอนแนวใหม่แบบ Self-Directed Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีแนวคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา โดยมีการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความชำนาญ ความคิดวิเคราะห์ ทัศนคติที่ดี และกิจกรรมกล้าแสดงออก จุดเด่นสำคัญของหลักสูตรคือ วางรากฐานการศึกษาที่มั่นคงให้กับเด็กทุกคน เด็กจะพัฒนาไปตามระดับของตนไปทีละขั้นด้วยความเข้าใจระดับ Mastery เด็กเองจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกโจทย์ ทุกปัญหา นอกจากนี้เด็กจะถูกสอนให้รู้จักวางแผน ติดตามผลงานของตนเองตั้งแต่เล็ก รวมทั้งจะถูกสอนให้คิดเป็นระบบแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า Grade 1-9  ”

                  ดร .พรชัย กล่าวต่อไปว่า “ ด้านกลุ่มลูกค้าของ “อายเลเวล ประเทศไทย”  นั้นได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียน  และกลุ่มผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจทางด้านการศึกษา ในประเทศไทยมีทั้งหมด 16 สาขาทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด


ใบประกาศและรับรองด้านสถาบันการศึกษา จากประเทศเกาหลี

                  ในปัจจุบัน “อายเลเวล” มีมากกว่า  1300  ศูนย์ใน  21 ประเทศทั่วโลก สำหรับการขยายสาขา และ การเป็นที่รู้จักของอายเลเวล ประเทศไทยนั้น มาจากกลุ่มผู้ปกครองจะพูดคุย ปากต่อปากทำให้เกิดลูกค้าและมาจากความไว้วางใจจากผู้ปกครอง แผนการดำเนินงานคาดว่าในปีนี้จะมีการขยายเพิ่มอีก 7 สาขาจากเดิม  สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน คือผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด  “อายเลเวล”  เป็นผู้นำด้านการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศเกาหลี ใช้เทคนิคการสอนแก้โจทย์ วิเคราะห์ปัญหาในหลายๆ ขั้นตอน ด้วยวิธีการที่ ไม่น่าเบื่อ และช่วยการจดจำ  สอนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และภาษาโดยใช้ความเข้าใจ ทุกโจทย์ ทุกหลักสูตร มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นจึงออกแบบหลักสูตร 5 หลักสูตร ประกอบไปด้วย  หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math คณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ และ ภาคภาษาไทย ,  หลักสูตร Play Math คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก  , หลักสูตร English ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร English Sparks ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนไทย Non Native Speakers  ”


ดร.ณัฐกานต์  ทองประดับ

                  ด้านดร.ณัฐกานต์  ทองประดับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้นำเข้าสถาบันการสอนคณิตศาสตร์และภาษา Eye Level Thailand กล่าวเสริมว่า “ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านการศึกษา แม้จะทุ่มเทงบมหาศาลเพียงใด  แต่ผลที่ได้รับคือการถดถอยของการศึกษา  ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 8 ของประเทศอาเซียน จากทั้งหมด 10 ประเทศ  ส่วนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ ลำดับท้ายๆของประเทศอื่นๆทั่วโลก

                  สำหรับเทคนิคการสอนของ “อายเลเวล ประเทศไทย” ไม่ได้พึ่งครูแต่ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะนำให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น โดยในโลกที่เปลี่ยนไป เนื่องจากความรู้มีอยู่ทุกแห่ง ผู้ขวนขวายหาความรู้ และรู้วิธีที่จะนำความรู้มาใช้ต่างหากกลายเป็นคนที่จะประสบผลสำเร็จ อายเลเวล ประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับ “ผู้เรียน” หาวิธี “ส่งเสริม” ให้กับผู้เรียนผ่านการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาแบบเรียน พัฒนาแนวความคิด พัฒนาการจูงใจให้เด็กอยากเรียน พัฒนาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องและ ด้วยความเข้าใจ”

                  กรรมการผู้จัดการ กล่าวปิดท้ายว่า “ อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ “อายเลเวล ประเทศไทย” จะคำนึงถึงมุมมองของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งแบ่งชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมต้นเป็นหลายๆ ระดับ (คณิตศาสตร์ 32 ระดับ , ภาษาอังกฤษ 8 ระดับ) และมี การเรียนตามขีดระดับความสามารถ ตัวผู้เรียนเองสามารถเริ่มเรียนได้จากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันได้เมื่อผ่านการทดสอบในขั้นแรก จึงทำให้ไม่มีการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น  มีการวางแผนกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับเด็กเป็นลำดับขั้น แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว และมีรางวัลตอบแทน เมื่อสามารถทำคะแนนบรรลุผลตามระดับที่ตัวเขาเลือก ซึ่งจะสอดคล้องกับชีวิตการทำงานจริงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน  เป็นความได้เปรียบที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งแต่ละโรงเรียนแต่ละประเทศที่เด็กเรียน อาจจะมีแตกต่างกันบ้าง แต่ Eye Level สอนได้ครอบคลุมแหล่งความรู้ในสาขานั้นๆ อย่างแน่นอน มาเป็นครอบครัวอายเลเวลกับเรานะคะ สามารถติดตามสอบถาม ผ่านเฟสบุ๊ก : Eye Level Thailand  และอินสตราแกรม :  EyeLevel.TH  ”


บรรยากาศห้องเรียน ที่นักเรียน มีแค่ครูเป็นโค้ช


นักเรียนจะมาลงทะเบียนเข้าออกเพื่อบันทึกการเรียนการสอนทุกครั้งที่มา


เด็กนักเรียนจะเรียนจากบทเรียนแต่ละบท โดยให้คุณครูเป็นแค่ โค้ช


คุณครู โชว์มุมของรางวัลและแผ่นสะสมเพื่อแลกรางวัล


แบบเรียนที่นักเรียนต้องมาหยิบไปทุกครั้งเมื่อมาเรียน


บรรยากาศห้องเรียน

5 หลักสูตรของ Eye Level Thailand :

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math ภาคภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนอนุบาลถึงมัธยมต้น

2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math ภาคภาษาไทย
สำหรับนักเรียนอนุบาลถึงประถมปลาย

ทั้งสองหลักสูตรนี้มีเนื้อหาเหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็นระดับทั้งหมด 32 ระดับ ในแต่ละระดับประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Thinking Math) และคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Math) ช่วยพัฒนาการคิดด้านคณิตศาสตร์แบบองค์รวม กล่าวคือ คณิตศาสตร์พื้นฐานจะสอนทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน สมการ เป็นต้น ในขณะที่คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์จะสอนด้านการแก้ปัญหา การหาเหตุผล พื้นที่ และมิติสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งจะหล่อหลอมให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบ เปรียบเสมือนบันไดขั้นเล็กๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ก้าวหน้าไปได้อย่างง่าย โดยเนื้อหามีความต่อเนื่องกัน นักเรียนจะได้เริ่มต้นจากการเรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยแบบฝึกหัดจะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการที่มาของความรู้คณิตศาสตร์แต่ละหัวข้ออย่างแท้จริง แล้วจึงฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในเนื้อหานั้นอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการนำหลักการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. หลักสูตร Play Math (คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก)
เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ช่วยวางรากฐานทางคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเล่นอย่างสร้างสรรค์ เหมาะกับพัฒนาการของเด็กวัยนี้ แบบเรียนมีสีสันสวยงามเพื่อกระตุ้นความสนใจ

4. หลักสูตร Eye Level English (ภาษาอังกฤษ)
เป็นหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษที่ทำให้นักเรียนชำนาญทักษะพื้นฐานทางภาษาทั้ง 4 ด้านพร้อม ๆ กัน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

5. หลักสูตร English Sparks (ภาษาอังกฤษเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่)
เป็นหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาติ สนุก เข้าใจง่าย และได้ผล หัวใจของการเรียนการสอนอยู่ที่การให้เด็กฟัง CD ที่ประกอบไปด้วยคำสั่ง คำอธิบาย บทเรียน นิทาน บทสนทนาในชีวิตประจำวัน เด็กสามารถเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนดังภาษาแม่ เมื่อเลียนแบบการออกเสียงที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นความก้าวหน้าทางภาษาของเด็กได้อย่างรวดเร็ว
« Last Edit: April 03, 2016, 06:31:35 PM by happy »