Facebook on December 25, 2015, 02:20:37 PM
โครงการ หนังสือชุดนิทานเพื่อน้อง2ภาษา และหนังสืออ่านนอกเวลา 85 รายการ

          เปิดโลกภาษา ปันความรู้ สู่ห้องสมุด เพื่อน้องจังหวัดภาคใต้ เป็นโครงการส่งมอบหนังสือเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้สู่น้องๆในจังหวัดภาคใต้ โดยหนังสือที่ส่งมอบเป็นหนังสือนิทานสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 12 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาในแต่ละเรื่องมุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต การแสดงให้เห็นถึงผลดีของการเป็นคนมองโลกในแง่ดีและใจกว้าง นอกจากนี้ยังสอนให้รู้จักมีความพยายาม ความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ เตือนใจให้เห็นคุณค่าของการทำความดีแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ สอนให้รู้จักสามัคคีและการเปิดใจยอมรับผู้อื่น และมีการสอนให้รู้จักปล่อยวาง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่เด็กควรจะเรียนรู้ไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะในการใช้ชีวิต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการมองโลกในแง่ดี พร้อมจะเผชิญทุกปัญหาด้วยความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ โดยคุณค่าเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของนิทานที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน โดยการใช้ตัวละครที่เป็นมนุษย์ บ้างก็เป็นเรื่องราวที่มีตัวละครเป็นสัตว์ต่างๆ ที่จะช่วยสร้างจินตนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ นอกจากคุณค่าด้านเนื้อหาแล้ว นิทานยังช่วยเพิ่มทักษะทางภาษา นั่นคือภาษาอังกฤษ ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมพร้อมในด้านภาษาให้กับเด็กๆเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย
 
           หนังสืออ่านนอกเวลาเข้าห้องสมุดโรงเรียน 85 รายการ เป็นหนังสือที่ทางธนาคารกรุงเทพและสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกันคัดสรรหนังสือเพื่อสร้างความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ เป็นการเปิดโลกจินตนาการ ของเด็กและเยาวชน โดยเพิ่มประเภทหนังสืออีกหลายรายการ เช่น นิทานอารมณ์ดี Mr.Men & Little Miss, นิทานอาเซียนแสนสนุก นิทานเด็กน้อยท่องโลกกว้าง, นิทานอมยิ้ม, การ์ตูนเสริมความรู้ จินตนาการ และอื่นๆอีกหลายรายการ ที่สามารถเชิญชวนให้น้องๆในโรงเรียนสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น ด้วยคุณภาพของหนังสือที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ เสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้กับนักเรียนทุกช่วงวัย เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีไว้ประจำห้องสมุดของโรงเรียน